Mörby Centrum

Danderydscenterns linje har varit konsekvent under hela projektet:

JA till upprustat Mörby Centrum!

NEJ till skyskrapa i Mörby Centrum!

Danderydscenterns lyckade kamp mot skyskrapa i Mörby centrum har nu gått i mål. Ett avtal har tecknats med centrumägaren som innebär att ingen skyskrapa kommer att byggas.

Under fliken Danderyds-Nytt hittar du vår tidning, där du också kan läsa mer om Mörby Centrum

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum - Genomförandeavtal med Diligentia 2010-09-13

Bildspel om ekonomin kring Mörby centrum, visat i fullmäktige 091212

Bildspel - en jämförelse mellan Mörby centrum och Norra station, visat i fullmäktige 100315

Motion om att genomföra en folkomröstning om den upp till 32 våningar höga skyskrapan för kontor som planeras i Mörby Centrum

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om arkitettävling m m för utformningen av Mörby Centrum

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att inte genomföra en folkomröstning om den upp till 32 våningar höga skyskrapan för kontor som planeras i Mörby Centrum

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avslå vår motion om att i samband med detaljplaneläggningen av Mörby centrum planera in och bygga/låta bytta ett nytt servicehus för äldre Danderydsbor

Reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt yrkande om återremiss för omarbetning av detaljplanen

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om Mörby C - direktiv för den fortsatta plan- och exploateringsprocessen

Reservation mot arbetsutskottets beslut om Mörby centrum, exploateringsavtal

Reservation mot kommunstyrelsens hantering av och beslut om Mörby Centrumprojektet

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om avsiktsförklaring om Mörby centrum

Särskilt uttalande angående Mörby centrum

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om att ansöka om vilandeförklaring av eller begära anstånd med yttrande över överklagande av Mörby Centrum - Genomförandeavtal med Diligentia, mål 28 585-10, enhet 16

Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut om Avsiktsförklaring - Mörby centrum, återremiss

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan för Mörby Centrum samt fullmäktiges beslut om genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut rörande förlängning av sammanträdestid, Mål nr 30710-10, enhet 16

Reservation mot arbetsutskottets beslut om direktupphandling av juridiska tjänster