Danderydscentern biträder kommunstyrelsens beslut men vill dessutom i detta särskilda uttalande anföra följande:

Ett långtgående kommunalt självstyre är en av centerpartiets ideologiska hörnstenar. Den kommunala självstyrelsen och den därtill knutna beskattningsrätten är inskriven i regeringsformen. För att medborgarna skall få tilltro till sina förtroendevalda ombud är det av yttersta vikt att ombuden noga beaktar förpliktelsen att visa full respekt för de konstitutionella principernas bokstav och anda.

I beskattningsrätten ingår också att den kommunalskatt som en kommun utdebiterar oavkortat skall tillfalla kommunen. Staten som svarar för skatteuppbörden har ingen rätt att efter eget gottfinnande förfoga över kommunens skattemedel. Genom att tricksa och kalla skatten något annat än skatt har man lyckats göra våld på den konstitutionella principen.

Det nuvarande systemet med inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna är en sådan begränsning av den kommunala beskattningsrätten att den är ett grundskott mot den kommunala självstyrelsens bärande principer. Systemet måste därför avvecklas och ersättas av ett nytt system som innebär att det tillskott av resurser som måste ske för att säkra en god basverksamhet i hela vårt land skall ske genom det statliga skattesystemet.

Staten reglerar allt mer av kommunernas verksamhet. Samtidigt ålägger staten kommunerna att stå för kostnaderna. Detta urholkar på ett dramatiskt sätt det kommunala självstyret. Det enda rimliga är naturligtvis att staten står för kostnaderna för de förändringar och reformer som den beslutar om och som den ålägger kommunerna att genomföra.

Det är nödvändigt att de folkvalda inte bara förstår utan också kan förklara för medborgarna hur de system, som riksdagen beslutar skall genomföras, fungerar i den praktiska verkligheten. Det nuvarande skatteutjämningssystemet är så krångligt och snårigt att endast ett fåtal personer kan och förstår det. Det nu liggande förslaget är endast obetydligt bättre vad gäller möjligheten att förstå det. Vi skall inte ha sådana system i vårt land. Det underminerar vårt demokratiska system och undergräver också tilltron till de förtroendevalda ombuden.

Vi är övertygade om att alla medborgare anser att det är självklart att barnen skall få en lika bra omsorg och utbildning oavsett var i landet de bor, att alla sjuka skall få lika möjligheter till bra vård oavsett var i landet de bor osv. Vi anser att denna bärande princip är självklar i ett civiliserat land. Frågan gäller således inte om alla medborgare i vårt land skall tillförsäkras en god basverksamhet utan hur det skall gå till. Vi utgår då från att det är ändamålet som är det viktiga och inte medlen, dvs att alla får möjlighet till god omsorg, skola och sjukvård men inte att det måste ske på ett visst sätt, nämligen det sätt vi nu har.

I det nuvarande systemet talas hela tiden om en utjämning mellan kommunerna. Men det är inte kommuner och landsting i vissa delar av vårt land som betalar till andra kommuner och landsting. Det är medborgarna i vissa delar av vårt land som oavsett inkomst betalar till medborgare i andra delar av landet. I själva verket är det en utjämning mellan medborgarna, en utjämning som inte tar hänsyn till ekonomisk bärkraft.

Det är också med förstämning vi ser hur företrädare för olika kommuner och landsting vandrar till regeringskansliet och med mössan i hand begär att statsmakten skall lindra just deras medborgares börda. Med den splittring som nu uppstår, när var och en tvingas värna sitt, är vi helt i händerna på statsmakten. Som kan härska genom att söndra. Stad ställs mot land, glesbygd mot tätort, norr mot söder. Det nuvarande systemet splittrar vårt land och sätter upp medborgarna mot varandra. Det är ett otäckt och osunt system.
Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern