Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att inte flytta lekplatser som ligger under kraftledningarna.

Orsaken till motionen om att flytta lekplatsen som ligger under kraftledningen och att kontrollera andra lekplatser var att Enebybergsföräldrar kontaktat mig om den oro som fanns bland föräldrar, vars barn lekte på en av de lekplatser som ligger under kraftledningarna.

En av mammorna i området märkte att hennes minsta barn, 2 år gammalt, vibrerade när det befann sig rakt under kraftledningen, särskilt i fuktig väderlek. När hon talade med andra mammor visade det sig att flera känt samma sak på sina barn. Dock inte på spädbarn eller äldre barn utan just på dem som var ca två år.

Mamman, som är röntgenläkare, talade med chefsfysikern på det sjukhus där hon arbetar. Han förklarade saken med att det är krypströmmar som går genom barnen och att de vibrerar vid just ca två års ålder har att göra med deras vikt. På föräldrarnas begäran mättes magnetfältet på lekplatsen upp. Man fann magnetfält på 1,5 - 10 mikrotesla.

I vår motion redovisade vi också vad Kjell Hansson Mild, som är docent i medicinsk fysik och en av Sveriges ledande experter på sambandet hälsa och elektromagnetiska fält, sagt i Sydsvenska Dagbladet 2001 02 17 ”I många internationella forskningsrapporter men också i stora svenska studier har man använt värdet 0,2 mikrotesla som gräns där risken för cancer ökar. Den samlade bilden från expertorganisationer världen över är att man vid 0,4 mikrotesla ser en signifikant ökad risk för barnleukemi”.

Motionen väcktes för nästan tre år sedan (2001 03 05). Den har tagit orimligt lång tid att behandla. Den har återremitterats flera gånger men har således ändå inte givit något resultat.

I planen ”Utvecklingsstrategi för lekplatser”, som reviderades 2001 05 29 – alltså efter det motionen väckts – och skall gälla för underhåll och reinvesteringar i lekplatser för åren 2001-2005 skriver Tekniska nämnden under rubriken Förslag till allmänna principer ”lekplatser ska lokaliseras till miljöer som ur trafik- och hälsoskyddssynpunkt bedöms som ofarliga (kursiverat av mig)”.

Under rubriken Enebyberg står ”Alvägens och Breda vägens lekplatser ligger nära kraftledningen. Tekniska kontoret avser att begära besked från Miljö- och Stadsbyggnadskontoret om lekplatserna kan användas. Under rubriken Danderyd står ”Prövning kommer att ske om lekplatserna Slånbärsvägen, Lärkängen och Skogsdalsvägen bör läggas ner med hänsyn till de ektromagnetiska fälten från kraftledningen”.

I svaret på motionen skriver Miljö- och hälsoskyddsnämnden att man inte har någon möjlighet att tvinga fram en flytt av lekplatsen eftersom det inte finns några gränsvärden för elektromagnetisk strålning från kraftledningar. På frågan om miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är lämpligt att en lekplats ligger under en kraftledning svarade dess ordförande i fullmäktige att nämnden inte gjort någon lämplighetsprövning.

I tekniska nämndens yttrande står ”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man eftersträva att reducera fält, som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön”. Att flytta och nyanlägga en lekplats bedöms av tekniska nämnden kosta 100-150.000 kronor. Ett mycket litet belopp i tekniska nämndens budget.

Daghemmet Gullvivan flyttades därför att det låg för nära kraftledningarna. Det var föräldrarnas oro som tvingade fram flyttningen. En av de aktiva föräldrarna var just den nuvarande tekniska nämndens ordförande som själv hade sitt barn på Gullvivan. Kostnaden för flyttningen av daghemmet blev hög. Det är bedrövligt att tekniska nämndens ordförande ser på saken på ett helt annat sätt när det gäller andras barn än när det gällde det egna barnet.

Danderyd 2004 02 09Siv Sahlström
gruppledare Danderydscentern