Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att inte avstyrka att planuppdrag ges för bebyggelse inom fastigheterna Djursholm 2:304 och 2:294 som kommunen köper av Djursholms AB.

Vi har inga invändningar mot att Danderyds kommun köper marken från Djursholms AB. Det låga priset, 40.000 kronor, gör att det inte finns några ekonomiska skäl att avstå. Danderydscentern har den principiella inställningen att så litet kommunal verksamhet som möjligt skall ligga i bolag. Det gäller även markinnehav. Medborgarna skall ha största möjliga insyn i all skattefinansierad verksamhet. Denna principiella inställning har gjort att Danderydscentern röstat för alla markförvärv kommunen gjort från Djursholms AB.

I detta fall framgår emellertid klart av Promemorian att markinköpet skall göras för att genomföra en exploatering vid Helgevägen. Redan måndagen den 14 juni skall också kommunstyrelsen ta ställning till om planuppdrag skall ges. Vi anser därför att fullmäktige redan nu vid beslutet om markinköp skulle avstyrkt att planuppdrag ges för bebyggelse inom området. Vi anser inte att det överhuvudtaget skall byggas något inom detta natursköna, känsliga område. Det är gammal kulturmark. Vi beklagar djupt att vi inte vann gehör för vårt yrkande.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern