Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut angående fritidsgårdsverksamheten.

För cirka två år sedan beslöt fullmäktiges majoritet att Skeppsgården i Stocksund skulle läggas ned för att tillgodose Klart Skepps begäran om mer lokaler i Stocksunds hamn. Klart Skepp ville få tillgång till Skeppsgårdens lokaler. Barn, föräldrar och personal var direkt negativa till att lägga ner Skeppsgården. För att få med sig de barn och ungdomar som gick på Skeppsgården, deras föräldrar och personalen utmålades vilka fina nyrenoverade lokaler de i stället skulle få i förskolan Gullvivans gamla lokaler i Mörbylund.

Kritiken mot nedläggningen av Skeppsgården tystnade. Och det blev möjligt för kommunfullmäktiges majoritet att till sist utan protester friställa Skeppsgården och på så sätt tillgodose Klart Skepps önskemål om att få tillgång till dessa lokaler i Stocksunds hamn. Man anvisade också inte mindre än 620.000 kronor för att flytta fritidsgården och bygga om Gullvivan.

Cirka ett och ett halvt år efter det att verksamheten i den ombyggda fritidsgården i Gullvivan i Mörbylund (av ungdomarna döpt till Lundan) startat, stryper majoriteten hela verksamheten och lägger ner den. Motivet är, säger man, ekonomiskt. Och det var just vad jag förutspådde när det stod klart vilken hyreshöjning Skeppsgården skulle få efter flytten till Gullvivan. Men det skall villigt erkännas att jag blev sannspådd fortare än jag trott.

Hyran för Skeppsgården var 182.000 kronor. Den nya lokalen i Gullvivan har en hyreskostnad på 514.000 kronor för 350 kvm. Det ger en kvadratmeterhyra på 1.469 kronor. Det är den högsta kostnaden någon fritidsgård har. Som jämförelse kan nämnas att hyreskostnaden för Fribergagården som har en yta på 918 kvm är 525.000 kronor, det vill säga en kvadratmeterhyra på 572 kronor. Skeppsgården som hade den lägsta hyran av alla fritidsgårdarna fick i Gull- vivan således en hyra som är nästan lika hög som Fribergagårdens trots att Fribergagårdens lokaler är i det närmaste tre gånger så stora.
För att frigöra Skeppsgården för Klart Skepp och tillgodose deras begäran om dessa lokaler i Stocksunds hamn var man beredd att öka kostnaderna för fritidsgården med inte mindre än 326.000 kronor per år och lägga ner 620.000 kronor på att bygga om Gullvivans lokaler. Detta trots kommunens mycket kärva ekonomiska situation.

På Lundan har nu den duktiga personalen lyckats skapa en mycket positiv atmosfär. En synnerligen väl fungerande samordning med verksamheten för funktionshindrade ungdomar har haft en gynnsam effekt och bidragit till detta. Under perioden januari - september 2003 har man också sett en ökning av ungdomar som besöker Lundan. Danderyd och Stocksund är för övrigt de kommundelar där man förväntar sig den största ökningen av antalet ungdomar de kommande åren.

Nu har majoriteten (m och kd) bestämt att man skall spara 980.000 kronor totalt på fritidsgårdarna. Och då lägger man ner denna synnerligen väl fungerande och nyrenoverade fritidsgård. Trots att det finns förslag från personalen på hur man skall klara den begärda besparingen utan att lägga ner Lundan struntar majoriteten (m och kd) i det. Det är med vrede vi ser hur man ger sig på de barn och ungdomar som vi alldeles särskilt borde värna. Det är skamligt. Iskalla vindar sveper in över Danderyd.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern