Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående samarbetsavtal med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola om Djursholms Samskola.

Vi yrkade att ärendet skulle återremitteras till KSAU för beredning med uppdrag att genomföra

1. Sedvanlig genomgång och prövning av remissinstansernas yttranden.

2. Omröstning bland lärarna för att utröna om de vill övergå till VRG eller ej. Omröstningen skall genomföras efter VRG:s intervjuer.

3. Omröstning bland elever och föräldrar där de tillfrågas om de vill att VRG skall ta över undervisningen på Djursholms Samskola eller ej.

4. Analys av konsekvenserna för Mörbyskolan och Fribergaskolan om många lärare väljer att stanna kvar i kommunen.

5. Ekonomisk riskanalys av kostnaderna för kommunen om kommunen lägger ned driften av Djursholms samskola.

6. Andra analyser eller kontroller som kan behövas för ett fullgott beslutsunderlag.

Vi beklagar att kommunstyrelsens majoritet med röstsiffrorna 7-6
avslog yrkandet.

Vi är positiva till att VRG får överta driften av Djursholms samskola under förutsättning att elever/föräldrar och lärare är med på detta. Om däremot elever, föräldrar och personal är negativa och vill att skolan skall förbli en kommunal skola skall vi inte genomföra detta.

Den 16 juni 2003 beslutade kommunstyrelsen ”uppdra åt ledningsstaben att uppta förhandlingar med Stiftelsen Viktor Rydbergs skola”. Det fanns således inte några preciseringar av uppdraget. Patrik Nimmerstam (c) yrkade följande tillägg till beslutsförslaget 1. För-
handlingarna syftar till att för föräldrar och personal klarlägga vad ett övertagande innebär. 2. Föräldrar och personal skall kontinuerligt informeras om förhandlingarna. 3. Om ett avtalsförslag framförhandlas skall det underställas en omröstning bland föräldrar och personal som underlag för kommunstyrelsens ställningstagande. Detta yrkande vann tyvärr inte gehör i kommunstyrelsen. Patrik Nimmerstam (c) och Lovisa Eriksson (c) reserverade sig till förmån för yrkandet.

Resultatet av detta var således dessvärre att det gavs ett blankt förhandlingsmandat till ledningsstaben.Vi anser det synnerligen angeläget att elever, föräldrar och personal är involverade i en sådan stor process och att de får lämna synpunkter. Vi anser också att det är självklart att kommunstyrelsens arbetsutskott borde haft insyn i och möjlighet att påverka förhandlingarna.

Under hösten har vi i KSAU fått rapport om att VRG inte varit intresserade av några förhandlingar och senare att det inte funnits någon samsyn som kunde leda någonstans. Vi har nu fått veta att kommunstyrelsens ordförande också har gått in i förhandlingarna. Detta trots att något beslut om ändrat förhandlingsmandat vad gäller sak eller person inte har fattats av kommunstyrelsen. Nu föreligger ett färdigt förhandlingsresultat som skall snabbehandlas.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 november säga ja till Barn- och utbildningsnämndens förslag att i besparingssyfte inställa sammanträdet den 2 december. Fjorton dagar senare beordrar majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott bland annat just BUN att före den 5 december inkomma med svar på remissen i detta ärende. BUN:s ordförande tvingas således med kort varsel inkalla nämnden för att hålla det sammanträde som kommunstyrelsen nyss beslutat skulle inställas.

För att man skall kunna fatta ett väl grundat beslut krävs ett fullgott underlag där såväl för– som nackdelar med olika beslut på ett sakligt sätt presenteras. Ett sådant underlag finns inte framtaget i dag. Det räcker inte med att VRG enligt vår mening bedriver en mycket bra skolverksamhet på gymnasienivå och att vi av den anledningen har en allmänt positiv inställning till stiftelsen.

Sammanfattningsvis vill vi beklaga den oskickliga – och formellt tveksamma – hanteringen av ärendet som den sittande majoriteten nu visar. Den bäddar för motsättningar som inte hade behövt uppstå om man visat ett bättre handlag och respekt för den demokratiska processen i djupaste mening.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern