Reservation från Danderydscentern mot kommunstyrelsens beslut om Yttrande över program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen.

Kommunfullmäktige har beslutat att Rinkebyskogen och Sätra ängar skall bli naturreservat.

Kommunstyrelsen kan inte fatta beslut som strider mot vad kommunfullmäktige beslutat. Kommunstyrelsen måste dessutom hävda fullmäktiges beslut. Om kommunstyrelsen finner att det uppstått ett nytt läge som skulle kunna föranleda en ändring av fullmäktiges beslut så måste kommunstyrelsen återföra ärendet till fullmäktige för eventuellt nytt ställningstagande.

Yttrandet strider, när man ifrågasätter att Rinkebyskogen och Sätra ängar skall bli naturreservat, på en central punkt mot fullmäktiges beslut. Enligt vår mening kan kommunstyrelsen inte avge ett sådant yttrande utan måste återföra ärendet till fullmäktige.

I sakfrågan reserverar vi oss mot att man dels ifrågasätter bildandet av naturreservat dels öppnar för ”länsstyrelsens och regionplaneringens önskemål om bebyggelsezon resp kollektivtrafikläge” genom att säga att dessa frågor ”kan komma att prövas på nytt”. Vi anser inte att dessa frågor skall omprövas. Rinkebyskogen skall inte bebyggas utan förbli en grön lunga. De beslut som fattats skall inte ändras.Siv Sahlström
gruppledare