Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående samarbetsavtal om etablering av ny byggnad för Marina Läroverket och anslag för genomförande av projektet.

Vi i Danderydscentern reserverar oss till förmån för våra yrkanden, som vi dessvärre inte fick gehör för:

1. Avslag på avtalet såväl utan som med omförhandlade ändringar.

2. Avslag på uppdraget till tekniska nämnden att uppföra en skolbyggnad och genomföra exploateringsåtgärder inom kv Hamnen.

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra trafiksäkerhetshöjande ombyggnader på Stockholmsvägen inom en kostnadsram om 1.250.000 kronor.

4. Erforderliga medel för genomförande av detta finns i investeringsbudgeten för år 2004.

Klart Skepp har redan kostat Danderyds skattebetalare stora pengar bland annat genom specialarrangemang i Stocksunds Hamn, ombyggnaden av Gullvivan för att frigöra Skeppsgården för Klart Skepp och det förmånliga avtal som Klart Skepp fick när de övertog verksamheten från Danderyds Gymnasium.

Projektet att nu uppföra en ny byggnad åt företaget innebär en stor ekonomisk risk för Danderydsborna. Vi skall inte ta någon risk med skattebetalarnas pengar.

Det finns tre gymnasieskolor i Danderyd. Vi har Danderyds gymnasium, Viktor Rydberg och Marina läroverket, som för övrigt bara har 15 elever från Danderyd. Vi har således gott om plats i våra gymnasieskolor och behöver inte fler platser.

Kommunen skall inte sätta igång och bygga nya lokaler för en skola som kommunen inte behöver. Det är inte en kommunal angelägenhet att bygga sådana lokaler för så vitt inte kommunen har brist på platser.

Utbildningsradion hyrde elverket i Stocksunds Hamn. När lokalerna blev för små begärde de att få bygga ut. Det fick de inte. Det skulle inte byggas mer i Hamnen. Elverket och Hamnen ansågs så kulturhistoriskt värdefulla att det inte skulle få byggas något mer inom detta område. Om detta var det politisk enighet. Utbildningsradion tvingades flytta.

När Utbildningsradion hade flyttat, hyrdes elverksbyggnaden ut till Klart Skepp. Vi i Danderydscentern hade inga invändningar mot detta. Tvärtom tyckte vi det var bra att den kom till användning.

Och nu har då Klart Skepp hamnat i samma läge som Utbildningsradion var. Man vill bygga ut. Och fullmäktiges majoritet är nu plötsligt beredd att släppa fram en utbyggnad som kommunen tidigare nekat utbildningsradion att genomföra inom samma område.

Det är anmärkningsvärt. Än mer anmärkningsvärt blir det när den som skall få denna utomordentliga fördel av kommunen är en moderat politiker. Det som skiljer Klart Skepp från Utbildningsradion är alltså att Klart Skepps VD är en framträdande moderat politiker. Han har suttit/sitter i byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, Djursholms AB och i m:s partistyrelse.

Vi i Danderydscentern har inte ändrat uppfattning. Vi vidhåller att det inte skall byggas mer inom detta område, varken det stora komplex som skall uppföras nu – i och med det nya avtalet utökat med en källare – eller något annat. Vi i Danderydscentern kan inte heller acceptera att grönskan skövlas och ersätts med stora asfalterade parkeringsytor.

Vi har inga invändningar mot att Marina Läroverket utvidgar sin verksamhet under förutsättning att de kan hyra lokaler. Därför föreslog vi att Klart Skepp skulle få hyra det tomma daghemmet Gullvivan. Om Klart Skepp sedan ville bygga till skulle de kunna få köpa Gullvivan och själva bekosta investeringen. Danderyds skattebetalare hade då inte tagit någon risk. Gullvivan har en total byggrätt på 1.000 kvadratmeter varav ungefär halva byggrätten är utnyttjad. Fastigheten är enligt detaljplan avsedd för skoländamål.

Kommunen skall hjälpa privata företag, men vi skall inte satsa skattepengar. Där går gränsen. Danderyds skattebetalare skall inte subventionera privata skolor. Kommunens investeringsvolym ligger dessutom redan alldeles för högt. Och nu skall vi således dra på oss ännu större investeringskostnader. Den beräknade investeringen för skolan och exploateringsåtgärder som direkt berör skolan beräknas till drygt 31 miljoner kronor.

I tjänstemannayttrandet från tekniska kontoret står ”Avgörande för kommunens ställningstagande bör dock vara om de av Klart Skepp Marinteknik AB påtalade undervisningsfördelarna anses vara av sådant kommunalt undervisningsvärde att ett utökat engagemang är motiverat”. Och svaret på detta är enkelt; det är inte ur kommunal synpunkt motiverat att bygga en ny stor skola åt Klart Skepp. Vi har överskott på platser i gymnasieskolan. Varför skall den då byggas?
Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern