Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att inte bifalla vårt yrkande om att

1. hemställa att revisorerna med anledning av den avslöjade kartellbildningen genomför en granskning av alla affärer inom anläggnings- och byggsektorn och
2. undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning.


Konkurrensverket har avslöjat en omfattande kartellverksamhet, som de anmält till tingsrätten. Danderyds kommun har gjort stora investeringar under senare år. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att vi inte fick gehör för vårt yrkande om att begära att revisorerna granskar de affärer kommunen gjort - framför allt med de byggbolag som konkurrensverket anmält till tingsrätten. Enligt kommunförbundets jurist finns inga formella hinder för fullmäktige att framställa en sådan begäran.

Kommunförbundet kommer att för drabbade kommuners räkning driva en process mot de aktuella företagen och kräva tillbaka pengarna från de bolag som varit inblandade i denna olagliga hantering. Det finns därför anledning för oss att gå igenom och granska alla våra entreprenader för att se om där kan upptäckas något avvikande. Om vi tillhör de drabbade och om kommunförbundet skulle ha framgång i sin process skulle kommunen kunna få tillbaka pengar.

Det hjälper oss inte att ”fortsätta uppföljningen av de pågående målen om misstänkta kartellbildningar”. Om Danderyd skall vara med i kommunförbundets process måste vi veta om kommunen har varit utsatt för denna olagliga verksamhet. Kommunen kan inte påbörja en utredning när processen är klar och sedan driva en egen. Det skulle bli oerhört dyrt. Dessutom bedömer kommunförbundets jurist att preskriptionstiden är fem år.

Vi föreslog vidare att fullmäktige skulle ge tekniska nämnden i uppdrag att ”Undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning”.

Datalogiprofessorn Arne Andersson i Uppsala har utvecklat en metod för hur man skall kunna skapa förutsättningar för en effektivare och mer flexibel upphandling. Metoden kallar han kombinationsbudgivning. En av fördelarna med metoden är att den avslöjar metodiska avvikelser i stora anbud, som till exempel kan bero på kartellöverenskommelser.
Ledningsstabens PM behandlar överhuvudtaget inte motionens yrkande om kombinationsbudgivning. Det naturliga för oss hade då varit att begära att ärendet skulle återremitteras med uppdrag att också behandla detta yrkande. Denna väg bedömde vi emellertid inte som framkomlig mot bakgrund av vad Tekniska kontoret anför i sin tjänsteskrivelse. Där står bland annat följande ”Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar undersöka om s.k. kombinationsbudgivning enligt en modell framtagen av en professor Arne Andersson kan användas i Danderyd. Motionärerna har inte närmare beskrivit vad den s.k. kombinationsbudgivningen går ut på eller vilka eventuella fördelar som kan vinnas. Kontoret kan därför inte närmare kommentera detta (kursiverat av oss) .....”.

Svaret är häpnadsväckande. Vad tekniska kontoret med detta säger är alltså dels att man inte följer den aktuella forskningen inom ett område som i så stor omfattning berör dess verksamhet dels att man inte är intresserad av att undersöka vad en metod som man får tips om går ut på och om den kan förbättra kontorets upphandling. Det åligger inte förtroendevalda, som för övrigt inte är sakkunniga i ämnet, att följa aktuell forskning, läsa in och beskriva för ingenjörerna på tekniska kontoret nya metoder, vad de går ut på, hur de kan användas och vilka eventuella fördelar som kan vinnas.

Danderydscenterns gruppledare har nu lämnat en ny motion med en ny begäran att fullmäktige skall uppdra åt tekniska nämnden att undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning. Som bilagor har bifogats Arne Andersson, Mattias Tenhunen, Fredrik Ygge: Integer Programming for Combinatorial Auction Winner Determination, som är det vetenskapliga underlaget för den nya metoden. Dessutom har bifogats Sören Karlsson, Anders Lunander: Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten 2003 inom Region Mälardalen, som är en utvärdering av deras upphandling av beläggningsarbeten enligt den nya metoden.
Siv Sahlström
gruppledare Danderydscentern