Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2004.

Kommunstyrelse:
Administration -1.470.000 kronor
Minskningen görs bl a genom att struktur-
kostnader, traineeprogram och nyföretagarcentrum
lyfts ut, halvtids kommunalråd införs, de fasta
arvodena sänks med 20% och arvodesreglementet
ses över. Besparingen läggs centralt av praktiska
skäl. Om yrkandet bifalls får minskningen
fördelas ut på nämnderna.

Besparing genom införande av elektronisk
handel och central upphandling som kan
avropas av förvaltningar och resultatenheter.
Fördelas mellan förvaltningarna. -2.000.000 kronor

Byggnadsnämnd:
Konsulter -200.000 kronor
Detaljplan på hemsidan +50.000 kronor

Teknisk nämnd:

Administration, (konsulter, rationalisering) -1.500.000 kronor
Underhåll, fastigheter (se nedan) -3.500.000 kronor

Kultur- och fritidsnämnd:
Föreningsstöd +100.000 kronor Barn- och ungdomskultur +170.000 kronor

Fritidsgårdar, lokalkostnader (samordningsvinster)
och bemanning av fritidsgårdarna ses över. Dock
får ingen fritidsgård läggas ned. +400.000 kronor

Bibliotek, samutnyttjande av lokaler, utrustning
och personal, dock ej minskade inköp av media och
minskat öppethållande. +300.000 kronor


Barn- och utbildningsnämnd:
Musikskola +120.000 kronor

Uppräknad BO-peng. +2.536.000 kronor
Administration -100.000 kronor


Socialnämnd:
Administration, rationalisering -600.000 kronor
Serviceinsatser inom hemtjänsten +489.000 kronor
Kollo inom handikappverksamheten +250.000 kronor
Dagcentraler + 500.000 kronor

Investeringsbudget

Skorstenen , Marina läroverket, 2004 -10.000.000 kronor


Siv Sahlström yrkar vidare att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa utdebiteringen för år 2004 till 18:33 per skattekrona, dvs 10 öre mindre än majoriteten.

Vi reserverar oss till förmån för de yrkanden vi inte fått gehör för.

Kommunen har på senare år gjort och kommer även de närmaste åren att göra mycket stora investeringar i t ex skolor och bostäder för äldre. Det byggs nytt och det byggs om. I samband med detta genomförs en total upprustning av lokalerna. Detta borde innebära att fastighetsunderhållet kan minskas ett antal år.

Kommunfullmäktiges majoritet har också föreslagit en minskning i förhållande till vad tekniska nämnden begärt för fastighetsunderhåll. Danderydscentern anser dock att det begärda beloppet skall minskas ytterligare. Med vår minskning finns det 22.200.000 kronor till underhåll. Vi vill framhålla att vi inte gör några besparingar på investeringsbudgeten i förhållande till majoritetsförslaget med undantag för investeringen i en ny byggnad för Marina Läroverket.

Danderydscentern har lagt administrativa besparingar i huvudsak på socialnämnden och tekniska nämnden. Vi har bland annat påtalat tekniska nämndens höga konsultkostnader. Vi noterar att fullmäktige
detta år accepterat en besparing på 400.000 kronor på administrationen på socialnämnden. Det är bra, men vi vidhåller vårt ursprungliga besparingsförslag på en miljon kronor vilket innebär ytterligare 600.000 kronor i förhållande till fullmäktiges beslut.

Vi är övertygade om att det går att göra besparingar på dagcentraler, bibliotek och fritidsgårdar. Dock inte i den storleksordning som majoriteten beslutat. Något förslag till hur besparingarna skall genomföras och vilka konsekvenser de kommer att få för verksamheten finns inte framtaget. Mot den bakgrunden ser vi det som illavarslande att man lägger in så stora besparingsbeting. Vi tror inte det är möjligt att under ett år göra så stora besparingar utan att det får allvarliga konsekvenser för verksamheten. Vi vill inte medverka till att lägga ner en fritidsgård, en dagcentral eller ett bibliotek. Därför lägger vi in mer pengar för dessa verksamheter.

Det är sex och ett halvt år sedan Danderydscentern föreslog att elektronisk handel skulle införas i Danderyd. Med anledning av motionen gjordes en utredning, som visade att det finns pengar att spara på detta. Trots upprepade påstötningar har det inte gått att få gehör för att sätta igång. Också genom att göra bättre upphandlingar och förenkla går det att minska kostnaderna totalt i kommunen. Besparingen avser således hela kommunen, men det totala besparingsförslaget läggs av praktiska skäl centralt på kommunstyrelsen.

Vi beklagar att vi inte fått gehör för våra förslag. Moderaterna och kristdemokraterna lägger fram ett gemensamt budgetförslag. För år 2003 beslutade man om en skattehöjning på 58 öre i år blir det en skattehöjning på 57 öre. Till detta kommer att landstingsskatten samtidigt höjts för år 2003 och 2004 med tillsammantaget 1.95. Det är beklagligt att majoriteten inte gör mer för att pressa budgeten.

Danderydscentern föreslår en skattehöjning på 47 öre dvs tio öre mindre än majoriteten. Det är nödvändigt att hålla tillbaka kostnaderna.
Siv Sahlström
Danderydscenterns gruppledare