Reservation från Danderydscentern mot
kommunfullmäktiges beslut att inte åter-
remittera ärendet Detaljplan för Rinke-
byvägens förlängning.

Siv Sahlström (c) yrkade återremiss med uppdrag

att göra en miljökonsekvensanalys där de sammantagna
konsekvenserna av att även området vid Enmans väg
kommer att exploateras beaktas.

att omarbeta förslaget så att den norra delen av arbets-
området inte tränger in i Ekebyskogen och så att
avrinningen mot Ekebysjön skyddas.

Vi beklagar att återremissyrkandet inte vann gehör. Det har inte
gjorts någon miljökonsekvensanalys av vad som händer när både om-
rådet vid Enmans väg och vid Rinkebyvägen exploateras. Vi anser att
det är nödvändigt att göra en sådan övergripande miljökonsekvens-
analys.

Ekebyskogen är vid sidan av sitt eget värde en länk, ett. ekologiskt
samband, en del av naturens infrastruktur irellan Rinkebyskogen på
ena sidan och Altorpsskogen och Ekebysjör. på den andra sidan. Det
är av största vikt ät/ hålla igen på exploateringen norrut så att ett så
brett stråk som möjligt förblir intakt i norra delen av Ekebyskogen
från E 18 och österut.

Vi är mycket positiva till att man i detaljplanen lägger in möjligheten
att bygga en idrottshall. Läget i omedelbar närhet till gymnasiet är
utmärkt. Där finns också andra idrottsanläggningar: tennis och
curlinghallen och den nya fotbollshallen. Det gör att man får en
mängd idrottsaktiviteter samlade inom gångavstånd vilket är bra ur
många synpunkter. Däremot finns det inte anledning att göra
arbetsområdet så stort att det tränger in i Ekebyskogen. Vi anser
även att man måste se till att avrinningen mot Ekebysjön skyddas.

 

Siv Sahlström
Gruppledare Dandcrydscentern