Reservation från Danderydscentern till förmån för

egna yrkanden vid kommunfullmäktiges beslut

om ny Översiktsplan

Siv Sahlström yrkade i första hand att fullmäktige skulle besluta
återremittera förslaget till översiktsplan för bearbetning.

I andra hand yrkade Siv Sahlström att fullmäktige skulle besluta

1. En miljökonsekvensbeskrivning och analys av samtliga
exploateringsplaner och utvecklingsområden skall genom-
föras innan vidare exploatering sker.

2. Rinkebyskogen skall läggas ut som Naturreservat.

3. Sätra ängar samt området ner till Rösjön skall läggas ut
som naturreservat

4. Naturreservatet runt Ekebysjön skall inkludera
Nybytorp.

5. Östra delen av Rinkebyskogen som i förslaget till
Översiktsplan avsatts som utvecklingsområde utgår.

6. Området för utveckling av Knutpunkt Danderyd begrän-
sas så att gränsen i norr sätts längs Kevinge Strand, i väs-
ter utgår strandområdet och udden. Området öster om
motorvägen minskas. Hortustomten och av- och påfarterna
skall vara kvar liksom tillräckligt mycket mark för att en
överdäckning inte skall förhindras.

7. Det gröna sambandet söder om Enmans väg och norr om
gymnasiet skall förstärkas

Danderyd är en av vårt lands till ytan minsta kommuner och en av de
mest tättbebyggda. I Danderyd är en stor del av kommunen upp-
tagen av bebyggelse och anläggningar.

Vi måste därför spara värdefulla grönområden och fina miljöer. Det
innebär bland annat att vi står fast vid att Sätra Ängar samt området
ner till Rösjön, hela Rinkebyskogen och området runt Ekebysjön
inklusive Nybytorp skall läggas ut som naturreservat.

Kulturhistoriskt värdefulla öppna landskapsområden och miljöer
skall alltid skyddas och hållas fria från bebyggelse.

Danderyd har en landareal på 28 kvadratkilometer och en folkmängd
på cirka 30.000 invånare. Befolkningstätheten uppgår till 1067 invå-
nare per kvadratkilometer. För nordostkommunerna Danderyd,
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker är snittsiffran 486 invå-
nare per kvadratkilometer. Snittsiffran för riket är 20.

Mot denna bakgrund anser vi att Danderyd i princip är fullbyggt. Vi
skall inte eftersträva att bygga mer. Om vi kan göra förändringar
som leder till förbättringar för många Danderydsbor kommer vi att
medverka till dessa förändringar.

Vi anser till exempel att det behövs en upprustning och förstärkning
av Mörby Centrum. Det ligger i Danderydsbornas intresse att ha ett
väl fungerande centrum. En sådan förändring kommer att leda till att
det blir såväl fler invånare som fler arbetsplatser. Vi anser också att
man skall lägga en lågprisbutik i Mörby centrum. Den skulle vara
tillgänglig för alla - även för dem som inte är bilburna.

Vi vill satsa på de befintliga centrumanläggningarna. Vi har motsatt
oss storexploateringen vid Enmans väg och reserverat oss mot det
beslutet i fullmäktige.

Vi accepterar en mindre utbyggnad av Eneby Torg och Nora Torg,
men vi vill framhålla att det inte skall vara en storskalig bebyggelse
utan en mindre, varsam utbyggnad.

Ett annat exempel är frågan om tunnelförläggning eller överdäck-
ning av motorvägen, som vi länge arbetat för. Det skulle innebära att
vi Danderydsbor blir av med den bullermatta som ligger över stora
delar av kommunen liksom den barriär som delar kommunen. Men
det kommer också att leda till ett utökat antal invånare och fler
arbetsplatser, vilket vi således skulle acceptera eftersom det i detta
fall skulle vara gatumark som frigjorts för bebyggelse.

När det gäller utbyggnaden av Danderyds sjukhus skall det få den
utbyggnad det behöver men området västerut ner mot vattnet skall
sparas.

 

Enligt Vision Stockholm Nordost skall nordostkommunerna få
100.000 fler invånare och 50.000 fler arbetsplatser. Det är inte Dan-
deryds sak att ha synpunkter på hur andra kommuner skall utvecklas.
Vi konstaterar emellertid att en sådan stark expansion av nordost-
sektorn kommer att innebära en mycket kraftig trafikökning genom
Danderyd. Det kommer att få mycket negativa konsekvenser för
Danderydsborna, som redan i dag har stora problem med genom-
fartstrafiken som delar kommunen och lägger en bullermatta över
stora delar av Danderyd. Av det följer att det blir ändå mer angelä-
get att göra något åt motorvägen. Vi begär att UNO-kommunerna i
samband med sin kraftiga expansion hjälper till att lösa detta
problem.

På plankartan visar två gröna pilar de ekologiska spridningssamban-
den över motorvägen. Denna redan i dag enda och mycket svaga
länk, som förbinder grönområdena på bägge sidor om E 18, är hårt
exploaterad och utsatt för ytterligare mycket hårt exploateringstryck
genom pågående detaljplanering för arbetsområdet söder om Enmans
väg och norr om gymnasiet. Den undre pilen är ritad rakt över
befintlig bebyggelse och redovisar alltså ingen spridningsväg. Den
spridningsväg som den övre pilen visar kommer också att försvinna
om pågående detaljplaner genomförs. Därför anser vi att en pröv-
ning enligt miljöbalken vore befogad.

 

Stora avvikelser när det gäller exploatering och
planering har gjorts från den nu gällande
översiktsplanen.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument står
det i handlingarna. Ja, så borde det vara, men så är det inte. Under
de senaste åren har nya detaljplaner och skisser för ny bebyggelse
som helt strider mot översiktsplanen tagits fram. Kommunen har
dammsugits i jakt på områden att exploatera.

En ny detaljplan för bebyggelse vid Ekeby skogsväg har antagits.
Området var både i detaljplan och i översiktsplan utlagt som
grönområde.

En detaljplan för en omfattande exploatering vid Enmans väg har
antagits. Det området anges i översiktsplanen som grönområde med
samband mellan Rinkebyskogen i väst och Altorpsskogen i norra
Djursholm.

En ny detaljplan för området norr om Danderyds gymnasium är
klar. Gällande planer anger park - naturpark - naturmark. I över-

siktsplanen är området utlagt som grönområde.

Längs Helgevägen mot den öppna ängsmarken vid Nybytorp har
tagits fram förslag på villabebyggelse. I gällande detaljplan är
området naturmark. I översiktsplanen är det klassat som skyddsvärt
område av kulturintresse. Det utgör dessutom den sydöstra gränsen
för bevarandeområde enligt kulturmiljöhandboken för Danderyds
kommun.

På Altorpsängen vid Bråvallavägen mot Mjölnartorps vägen har
skisser tagits fram på tio villor med en tomtyta på 750 kvm. Områ-
det är på plankartan utlagt som allmän plats, naturpark och plante-
ring. I den gällande översiktsplanen är det markerat som grönom-
råde.

Del av kv Blåsippan planändras till park står det i 1999 års översikts-
plan. När Danderydscentern motionerade om att man skulle genom-
föra den planändringen sade fullmäktige nej.

Det står att OK-tomten och Mörby Centrum skall utredas. När
Danderydscentern i en motion föreslog att man skulle sätta igång
med det avvisades det trots att det står angivet i översiktsplanen.

Mot den här bakgrunden måste man fråga sig om det alls är någon
mening med en översiktsplan eftersom det är alldeles uppenbart att
fullmäktiges majoritet ändå inte bryr sig om den.

Den nya översiktsplanen avviker på väsentliga punkter från den nu
gällande. Det är därför utmanande att den antas omedelbart före ett
val. Det är en självklarhet att en så stor fråga borde underställas
väljarna i val. Översiktsplanen borde antagits efter valet och inte
omedelbart före.

 

Naturreservat är nödvändigt om man vill
skydda våra värdefullaste grönområden.

Ett par av de riktigt stora frågorna i 1999 års översiktsplan var att
lägga ut Rinkebyskogen och Sätra ängar som naturreservat. Om detta
fanns stor enighet. Flera partier gick till val på det 2002.

I den översiktsplan som fullmäktige antog 1999 står bland annat
"Genom att göra huvudparten av Rinkebyskogen till naturreservat
tar kommunen ett regionalt ansvar för grönstrukturen." och "Mark-
användningen i sydöstra delen skall utredas. Övrig del av skogen blir
naturreservat. Marken ner till Rösjön blir del av naturreservat."

 

Det är oerhört angeläget att ge detta område ett säkert skydd. Områ-
det är den innersta spetsen på en så kallad grönkil som ger Stor-
stockholms centrala delar kontakt med stora naturområden några mil
bort. Det har stor betydelse för friluftslivet och som biologisk
spridningsväg och är mycket uppskattat som rekreationsområde inte
bara för Danderydsbor utan också för grannkommunerna.

Naturreservat får bildas med syfte att skydda ett områdes naturvär-
den eller tillgodose mark för friluftslivet. Naturreservat är ett lång-
siktigt och starkt skydd. Det skall vara särskilda och synnerliga skäl
för att ändra det. Naturreservat har legal status medan uttrycket
friluftsområde inte är definierat i lagstiftningen. Det utgör således
inte någon garanti för att området kommer att bevaras obebyggt.

Många av de förtroendevalda som nu sitter i fullmäktige har inför
valet 2002 utlovat att göra Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området
ner till Rösjön till naturreservat. Flera politiska partier har också
inför valet lovat detta. Det är därför med förstämning vi konstaterar
att fullmäktiges majoritet nu inte står fast vid detta vallöfte.

För att vårt land skall vara bra att leva i måste medborgarna kunna
lita på att deras förtroendevalda står vid sitt ord - och lever som de
lär. Samma gäller för vårt Danderyd. Danderydsborna måste kunna
lita på sina förtroendevalda. Det som utlovas före valet måste gälla
också efter valet.

Ett politiskt parti och enskilda personer kan ändra uppfattning. Det
är ingen skam. Men det är en skam om man i ett val utlovar något
som man sedan sviker - efter valet.

Vi i Danderydscentern har drivit och gått till val på att hela
Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner till Rösjön
skall läggas ut som naturreservat. Det gäller också efter valet.
Något annat vore för oss helt otänkbart
.

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern