Reservation från Danderydscentern mot
kommunstyrelsens beslut om nämnd-
organisation under perioden 2007- 2010.

När vi organiserade om kommunens verksamhet och beslöt införa en
produktionsstyrelse var det stor enighet om att denna skulle vara
liten och effektiv och lägga sig i minsta möjliga. Resultatenheterna
skulle ha största möjliga frihet att själva bestämma över sin verksam-
het. Så har det dessvärre inte blivit. Det har i stället byggts upp en
central administration som enligt vår mening helt strider mot de
intentioner vi hade. Det har också lett till att resurser tas från verk-
samheten till den centrala administrationen. Så var det inte tänkt.

Produktionsstyrelsens presidium (ordföranden och vice ordföranden)
har haft särskilda genomgångar med tjänstemännen och fått infor-
mation som inte kommit övriga partier till del. En sådan ordning är
dålig för att inte säga odemokratisk. Vi är mot den bakgrunden
beredda att släppa fram ett beredningsutskott i produktionsstyrelsen
så att alla partier får samma information. Det innebär också att
nämnden måste utökas. Eftersom fem personer skall sitta i utskottet
måste nämnden vara minst elva. Vi accepterar således denna utök-
ning även om vi beklagar den utveckling som skett.

När det gäller kultur-fritidsnämnden konstaterar vi att det inte är
rimligt att den är den enda nämnden utan utskott därför accepterar vi
ett utskott också där.

Naturvårdsarbetet har successivt försvagats kraftigt genom åren. Vi
har därför i en motion föreslagit att naturvårdsarbetet skall förstär-
kas. I den nu föreslagna organisationen försvagas tvärt emot vårt
önskemål naturvårdsarbetet ytterligare genom att man lägger in de
tunga fastighetsfrågorna i naturvårdsutskottet.

Tekniska nämnden har ett beredningsutskott. Om fastighetsfrågorna
nu skall ligga kvar i Tekniska nämnden kan fastighetsfrågorna med
fördel beredas i beredningsutskottet. Dels har utskottet väldigt korta
sammanträden och således god tid att grundligt gå igenom fastig-
hetsfrågorna dels är det inte rimligt att dessa tunga frågor bereds i
särskild ordning i ett utskott dit inte alla partier får representation.
De måste då fatta beslut med sämre förutsättningar än övriga partiers
ledamöter. Det är inte bra.

 

Vi välkomnar att ett brottsförebyggande råd bildas. Något som vi
under flera år drivit. Vi motsätter oss däremot att jämställdhetsrådet
läggs ner. Vi noterar att den borgerliga regeringen anser jämställd-
hetsfrågoma så viktiga att de ger en särskild minister ansvar för
detta. Vårt kompromissförslag var att man skulle ha ett utskott under
kommunstyrelsen som ansvarade för jämställdhetsfrågoma. Inte ens
detta modesta förslag vann gehör.

En förhandling är alltid ett givande och tagande. Om man har olika
uppfattning måste man räkna med att man inte kan få igenom allt.
Om förhandlingsledaren vill ha enighet om organisationen vilket
även för en majoritet borde ha ett stort värde måste man bedöma vad
som är den enskilt viktigaste frågan för varje parti. För Danderyds-
centern var den enskilt viktigaste frågan en förstärkning av natur-
vårdsarbetet. Om man då i stället föreslår en försvagning av natur-
vårdsarbetet måste det uppfattas som om man faktiskt inte vill ha enighet kring organisationen.

 

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern