Reservation från Danderydscentern mot
kommunfullmäktiges beslut om gemen-
sam miljö- och hälsoskyddsnämnd för
Danderyd, Täby och Vaxholm.

Det vi i fullmäktige skall ta ställning till är om detta är ett bra
förslag för Danderydsborna. Vårt svar är att det varken ur service-
synpunkt eller ur ekonomisk synpunkt gagnar Danderydsborna att
hela miljö- och hälsoskyddskontoret flyttas från kommunen.

Det viktigaste när man skall välja var lokaler skall ligga är läget,
läget och läget sa en moderat ledamot med emfas när vi två ärenden
senare behandlade frågan om var kommunens förvaltningslokaler
skall lokaliseras. Alternativen var Mörby centrum respektive Svärd-
vägen. Han ansåg ät-: Mörby centrum var överlägset i detta avseende
trots att Svärdvägen ligger i omedelbar anslutning till Mörby
centrum.

Två ärenden tidigare hade alltså han och fullmäktiges majoritet
samtidigt beslutat flytta miljö- och hälsoskyddskontoret till Täby i
stället för just till Mörby centrum vilket alltså varit alternativet. Var
och en kan förstå att det är överlägset bäst för medborgarna att
förvaltningarna ligger tillsammans. Nu gör Danderyd på samma sätt
som staten, man utlokaliserar en viktig verksamhet. En verksamhet
som har behov av att ha kontakt med övriga förvaltningar.

För Danderydsborna, t ex en företagare som vill starta en ny verk-
samhet, innebär det att de först måste åka till Mörby centrum för att
diskutera ett bygglov och därefter till Täby för att diskutera ett
tillstånd för sin verksamhet. Det skall enligt vår mening vara möjligt
att samtidigt rådgöra med bygglovavdelningen och miljökontoret.
Det blir en kraftigt försämrad service för Danderydsborna att de
först måste åka till Mörby centrum därefter till Täby för att rådgöra
eller diskutera ett ärende.

När vi häromdagen diskuterade bokslutet påpekades det "När det är
sådana här frågor borde inte miljö- och hälsoskyddskontoret ta ställ-
ning själva utan föra upp frågan till nämnden som har lokalkänne-
dom". Denna mycket viktiga lokalkännedom kommer i fortsättningen,

när verksamheten nu flyttas till Täby, bara att finnas i
mycket begränsad omfattning.

I en rapport om gemensam miljö- och hälsoskyddstillsyn från 9
september 2005 bedömdes den totala nettobesparingen bli fyra
miljoner kronor. I det förslag vi fick i mars bedömdes besparingen
till 2,3 miljoner. Nu har den bedömda besparingen krympt till 1,25
miljoner kronor.

Nettokostnaden för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd är i
dag 84 kronor per person. Det är den lägsta kostnaden någon av de
ingående kommunerna har. Vaxholm har en kostnad som är nästan
tre gånger så hög; nämligen 233 kronor per permanentboende
invånare. Arbetet med miljö- och hälsoskyddsfrågorna är också
olika. Vaxholm är en skärgårdskommun med många sommarboende.
Danderyd har inte några sådana problem.

För Danderyd blir det, när det gäller lokaler, ingen besparing på
samlingslokaler, sammanträdesrum och personallokaler eftersom de i
dag används gemensamt med flera förvaltningar. Vi kommer att ha
lika höga kostnader för dessa lokaler, men de kommer att användas
mindre. Där spar vi alltså inte någonting.

Totalt blir det fler arbetsplatser med den nya organisationen. De
tjänstemän som flyttar till Täby skall ha samma antal arbetsplatser
som i dag. Men dessutom skall en arbetsplats finnas reserverad i
Danderyd när en tjänsteman från det nya Täbykontoret några gånger
i veckan kommer till Danderyd för att granska t ex bygglovärenden.
Någon kostnad för detta är inte medräknad.

I dag hanterar miljö och hälsa t ex Agenda 21. Den nya nämnden
skall inte hantera sådana frågor. Det innebär att denna uppgift måste
läggas på en annan tjänsteman i kommunen. Och även där ökar alltså
kostnaderna.

Det kommer att bli längre resor för inspektörerna. Någon beräkning
på vad dessa resor kommer att kosta finns inte. Man har svarat oss
att det är för osäkert för att man skall kunna beräkna det. Det
kommer naturligtvis att bli högre kostnader, dels själva bilkostnaden
men också bortfallet av arbetstid när inspektören måste köra långa
sträckor till sina inspektioner, och det kommer att belasta alla tre
kommunerna.

 

I förslag till miljömål för Danderyds kommun skriver miljö- och
hälsoskyddsnämnden i januari i år "Andelen cykelresor och
kollektiva resor skall öka i kommunens verksamhet". Mot den

bakgrunden är det svårt att förstå att man kunnat ställa sig bakom
detta förslag. Särskilt anmärkningsvärt är att man inte gjort någon
miljökonsekvensbeskrivning av hur mycket utsläpp man för egen del
kommer att förorsaka när man får betydligt längre resvägar.

Kommunen hade under ett stort antal år stora personalproblem på
stadsbyggnadskontoret. När sedan en ny förvaltningschef för
stadsbyggnad och miljö- och hälsoskyddskontoret tillsattes upphörde
problemen helt. Nu slår kommunfullmäktiges majoritet alltså sönder
en enhet som fungerar utomordentligt bra. Sedan kan man ju fråga
om det är bra att en person som själv har sökt tjänsten på det nya
kontoret är den som bäst kan utreda och beskriva för- och nackdelar
på ett objektivt sätt.

Vi är övertygade om att det inte blir någon ekonomisk besparing.
Lokalkännedomen minskar. Fullmäktige tappar sitt inflytande över
dessa viktiga frågor. Om Danderydsborna kräver en förstärkning
inom något område kan vi inte besluta om det i Danderyds kommun-
fullmäktige. Den gemensamma nämnden kommer nämligen att vara
underställd Täby kommunfullmäktige.

Vi anser att det ursprungliga förslaget som UNO:s arbetsgrupp lade
att utreda alternativen E och F var utmärkta förslag. De innebar att
man har gemensamma specialistfunktioner eller samarbetar om dem.
Där finns pengar att tjäna. Det blir alldeles för dyrt för varje
kommun att ha sådan specialistkompetens som t ex miljöjuridik.
Däremot tjänar skattebetalarna inte någonting på att flytta nämnd-
och förvaltningsorganisationen till Täby. Tvärtom anser vi att
Danderydsborna förlorar på det.

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern