Reservation mot kommunfullmäktiges
beslut att avstyrka Danderydscenterns i
kommunstyrelsen bifallna tilläggsyrkande
om Danderydsgården.

Vi tackar för svaret på motionen. Vårt förslag att använda Dande-
rydsgården till en "Träffpunkt Danderyd" och där samla olika
aktiviteter för barn, unga och gamla tillgodoses väl i svaret på
motionen. Det väsentliga är att Danderydsgården räddas som publik
lokal för Danderydsborna och inte säljs eller hyrs ut för en sluten
verksamhet. Och att det görs genom att olika aktiviteter samlas där.
Vi tillvaratar då vårt kulturarv på bästa sätt samtidigt som vi får en
attraktiv mötesplats. Bättre kan det inte bli.

I valrörelsen tillfrågades ett antal av Danderyds förstagångsväljare i
Lokaltidningen mitti (29.8) om vad de tyckte var viktigt. Det de mest
av allt önskade sig var en träffpunkt för lite äldre ungdomar. De
klagade över att de måste åka till stan eftersom det inte fanns någon
mötesplats för dem. De konstaterar att de fritidsgårdar som finns i
kommunen är för yngre ungdomar och att Mörby centrum inte är
någon mysig plats att träffas på.

Med anledning av detta yrkade vi på kommunstyrelsens sammanträde
den 4 september, alltså före valet, följande:

Bifall till beslutsförslaget
med följande tillägg

1. Fullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att i nära sam-
arbete med tekniska nämnden och produktionsstyrelsen undersöka
möjligheten att på kvällstid använda Danderydsgården som samlings-
punkt för Danderyds äldre ungdomar, som ett ungdomens hus.

2. Om det är möjligt att använda Danderydsgården för en sådan
verksamhet skall innehållet i verksamheten utformas i samarbete med
ungdomar i de berörda åldrarna.

 

Isabella Jernbeck (m), Sverker Littorin (kd), Bengt Sylvan (fp) och
Sivert Svärling (s) biträdde förslaget och det blev också kommun styrelsens

enhälliga beslut.

När ärendet nu efter valet slutgiltigt skall avgöras i kommunfull-
mäktige röstar hela m-, fp- och kd-grupperna - anförda av
moderaterna - emot förslaget. S-gruppen, med undantag för en
ledamot, avstod från att delta i beslutet. Det är illa att man
omedelbart efter valet ändrar sig i denna fråga som var viktig för
ungdomarna. Särskilt illa är det att det gäller förstagångs välj are som
nu i sitt första val på ett påtagligt sätt får erfara vad de politiska
företrädarna säger före valet - och hur de beter sig omedelbart
efter valet.

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern