Reservation från Danderydscentern mot
kommunfullmäktiges beslut vad gäller
kostnaden för ombyggnad av lokal till
Svea Montessoriförskola.

Danderydscenterns gruppledare yrkade


att kommunfullmäktige skall uppmana tekniska nämnden
att pröva alla möjligheter att minska produktionskostna-
derna.

Kommunfullmäktige avslog yrkandet med röstsiffrorna 23-
21.

I september 2004 redovisade tekniska kontoret en kostnadsbedöm-
ning av upprustningen av f d Stationshuset på Stockholmsvägen.
Kostnaderna skulle uppgå till 4,6 miljoner kronor. Efter förhand-
lingar mellan Svea Montessori och tekniska kontoret bantades
projektet till 3,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslöt anvisa tekniska nämnden begärda 3,5
miljoner kronor i investeringsanslag för ombyggnad och upprustning
av fastigheten. Tekniska nämnden har nu fått en ny kostnadsberäk-
ning som visar en kostnad på nästan samma nivå som den ursprung-
liga, nämligen 4.450.000 kronor. Kostnaden för upprustningen
skulle då bli 27.000 kr/kvm lokalyta. Som jämförelse kan nämnas att
ombyggnaden av kv Spoven till ett gruppboende kostnadsberäknats
till 10.000 kr/kvm.

Trots att fullmäktige beslutat att upprustningen skulle få kosta 3,5
miljoner kronor beslutar tekniska nämndens majoritet att sätta igång
bygget. Man beslutar också i strid mot fullmäktiges beslut finansiera
ombyggnaden med pengar som fullmäktige bestämt skall användas
till annat och som man således inte får använda till upprustningen av
f.d. Stationshuset.

Mot denna bakgrund är det skrämmande att se hur lättvindigt full-
mäktiges majoritet hanterar detta. Med tal om att det är vackert
väder och att det bara är att lägga ärendet till handlingarna visar
majoriteten en förbluffande brist på omdöme och insikt i hur allvarligt detta är.

Man anser inte ens, trots den inkompetenta hanteringen
av ärendet, att det är befogat att göra ett påpekande om att nämnden
skall pröva alla möjligheter att minska produktionskostnaderna.

Kommunfullmäktiges formella hantering av ärendet.

Efter det att debatten var avslutad, omröstning och rösträkning ägt
rum och beslutet klubbats begärde kommunalrådet Gunnar Oom (m)
att få göra en röstförklaring från m- och kd- gruppen. Han läste
därefter upp röstförklaringen.

Kommunalrådet Gunnar Oom har, trots att han inte är ledamot av
fullmäktige, av majoriteten (m+kd) givits yttranderätt i fullmäktige.
Han får emellertid inte framställa yrkanden, rösta eller reservera sig
mot beslut. Det förbjuder nämligen kommunallagen. Det är endast
fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare som har denna
rätt. Därav följer att han inte kan begära att få ge en röstförklaring.

Det är en elementär uppgift för fullmäktiges ordförande att inte ge
rättigheter till någon som den enligt kommunallagen inte har och att
hålla reda på vilka som är ledamöter i fullmäktige och vilka ersättare
som tjänstgör.

När det gäller reservationer måste var och en som vill reservera sig
personligen markera detta. Gruppledaren kan inte reservera sig å
gruppens vägnar. När det gäller särskilda uttalanden/röstförklaringar
måste samma sak gälla. Det vill säga var och en som vill ställa sig
bakom röstförklaringen måste personligen markera detta. Någon
fråga om vilka som ställde sig bakom denna röstförklaring gjordes
inte.

Danderydscenterns gruppledare framförde en protest mot att
begäran om en röstförklaring fick avges efter det diskussionen var
avslutad, omröstningen ägt rum och beslutet klubbats. Något sådant
har nämligen aldrig tidigare fått ske i fullmäktige. De som har velat
avge en röstförklaring/ett särskilt yttrande har varit tvungna att läsa
upp det innan debatten avslutats. Samma sak har gällt i kommunsty-
relsen och nämnderna.

Kommundirektören läste på grund av protesten upp vad som står i
fullmäktiges arbetsordning §37 "Fullmäktige beslutar huruvida
särskilt uttalande till protokollet skall få göras. Sådant uttalande skall
föreligga skriftligt vid sammanträdet". Så har det alltid varit; att
uttalandet måste föreligga skriftligt. Detta är ingen skillnad mot
tidigare.

 Av detta drogs nu emellertid slutsatsen att röstförklaringen kunde
avges när som helst under sammanträdet under förutsättning att den
var skriftlig. På så sätt jämställs det särskilda uttalandet med en
reservation med undantag för att reservationen inte måste föreligga
skriftligt vid sammanträdet.

Vi ifrågasätter denna tolkning. En reservation har varje ledamot
enligt kommunallagen en oavvislig rätt att lägga. Det gäller inte ett
särskilt uttalande. Det har man ingen rätt att lägga; det måste full-
mäktige ge tillstånd till. Det måste då jämställas med ett yrkande,
nämligen ett yrkande om att få lägga ett särskilt uttalande. Alla
yrkanden måste framställas innan debatten avslutas.Yrkandet ställs
sedan under fullmäktiges prövning. Fullmäktige kan då tillstyrka
eller avstyrka att det särskilda uttalandet får läggas.

Enligt vår mening begicks flera formella fel under hanteringen av
detta ärende. Vi ser utomordentligt allvarligt på detta. När den
moderata fullmäktigeordföranden ger majoriteten (m+kd) rättigheter
som kan strida mot kommunallagen eller som oppositionen inte
beviljas är det särskilt illa.

Danderyd 2005 05 07

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern