Särskilt yttrande från Danderydscentern
till utställningsbeslut av förslag till över-
siktsplan.

Ett förslag till ny översiktsplan skall ställas ut. Efter utställningstiden
skall de politiska partierna ta ställning till förslaget i kommunfull-
mäktige.

Vi konstaterar att det finns en bred majoritet för att ställa ut försla-
get i den form det nu har. Vi anser därför inte att det är meningsfullt
att i detta läge yrka på förändringar i förslaget. Vi vill dock redan
nu inför utställningen redovisa vår avvikande uppfattning i några
stora principiella frågor. Vårt slutgiltiga ställningstagande kommer
vi således att göra när fullmäktige efter utställningstiden behandlar
förslaget till ny översiktsplan.

Danderyd är en av vårt lands till ytan minsta kommuner och en av de
mest tättbebyggda. I Danderyd är en stor del av kommunen upp-
tagen av bebyggelse och anläggningar.

Vi måste därför spara värdefulla grönområden och fina miljöer. Det
innebär bland annat att vi står fast vid att Sätra Ängar, hela Rinkeby-
skogen och området runt Ekebysjön inklusive Nybytorp skall läggas
ut som naturreservat.

Kulturhistoriskt värdefulla öppna landskapsområden och miljöer
skall alltid skyddas och hållas fria från bebyggelse.

Danderyd har en landareal på 28 kvadratkilometer och en folkmängd
på cirka 30.000 invånare Befolkningstätheten uppgår till 1067 invå-
nare per kvadratkilometer. För nordostkommunerna Danderyd,
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker är snittsiffran 486 invå-
nare per kvadratkilometer. Snittsiffran för riket är 20.

Mot denna bakgrund anser vi att Danderyd i princip är fullbyggt. Vi
skall inte eftersträva att bygga mer. Om vi kan göra förändringar
som leder till förbättringar för många Danderydsbor kommer vi att
medverka till dessa förändringar.

 

Vi anser till exempel att det behövs en upprustning och förstärkning
av Mörby Centrum. Det ligger i Danderydsbornas intresse att ha ett
väl fungerande centrum. En sådan förändring kommer att leda till att
det blir såväl fler invånare som fler arbetsplatser. Vi anser också att
man skall lägga en lågprisbutik i Mörby centrum. Den skulle vara
tillgänglig för alla - även för dem som inte är bilburna.

Vi vill satsa på de befintliga centrumanläggningarna och kommer
inte att medverka till ett nytt centrum vid Enmans väg. Vi accepterar
en mindre utbyggnad av Eneby Torg och Nora Torg, men vi vill
framhålla att det inte skall vara en storskalig bebyggelse utan en
mindre, varsam utbyggnad.

Ett annat exempel är frågan om tunnelförläggning eller överdäck-
ning av motorvägen, som vi länge arbetat för. Det skulle innebära att
vi Danderydsbor blir av med den bullermatta som ligger över stora
delar av kommunen liksom den barriär som delar kommunen. Men
det kommer också att leda till ett utökat antal invånare och fler
arbetsplatser, vilket vi således skulle acceptera eftersom det i detta
fall skulle vara gatumark som frigjorts för bebyggelse.

När det gäller utbyggnaden av Danderyds sjukhus skall det få den
utbyggnad det behöver men området västerut ner mot vattnet skall
sparas.

Enligt Vision Stockholm Nordost skall nordostkommunerna få
100.000 fler invånare och 50.000 fler arbetsplatser. Det är inte Dan-
deryds sak att ha synpunkter på hur andra kommuner skall utvecklas.
Däremot har vi reserverat oss mot de höga utvecklingstal som före-
slås för Danderyd. Vi konstaterar också att en sådan stark expansion
av nordostsektorn kommer att innebära en mycket kraftig trafik-
ökning genom Danderyd. Av det följer att det blir ändå mer angelä-
get att göra något åt motorvägen.

Danderyd 2005 11 21

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern