Reservation mot kommunfullmäktiges
beslut att avslå vår motion om att lägga ut
Rinkebyskogen, Sätra ängar samt områ-
det ner till Rösjön som naturreservat.

I den översiktsplan som fullmäktige antog den 12 april 1999 står
bland annat "Genom att göra huvudparten av Rinkebyskogen till
naturreservat tar kommunen ett regionalt ansvar för grönstruktu-
ren." och "Markanvändningen i sydöstra delen skall utredas. Övrig
del av skogen blir naturreservat. Marken ner till Rösjön blir del av
naturreservat."

Vi i Danderydscentern har under en mycket lång följd av år engage-
rat oss för att Rinkebyskogen i sin helhet skall bevaras som grönom-
råde. Vi har motsatt oss all bebyggelse där. Också när ovan nämnda
översiktsplan togs reserverade vi oss till förmån för att hela Rinke-
byskogen skulle bevaras.

Det är oerhört angeläget att ge detta område ett säkert skydd. Områ-
det är den innersta spetsen på en så kallad grönkil som ger Stor-
stockholms centrala delar kontakt med stora naturområden några mil
bort. Det har stor betydelse för friluftslivet och som biologisk sprid-
ningsväg och är mycket uppskattat som rekreationsområde inte bara
för Danderydsbor utan också för grannkommunerna - inte minst
Stockholms stad. Området är således av väsentlig betydelse för det
rörliga friluftslivet.

Naturreservat får bildas med syfte att skydda ett områdes natur-
värden eller tillgodose mark för friluftslivet. Naturreservat är ett
långsiktigt och starkt skydd. Det ska vara särskilda och synnerliga
skäl för att ändra det.

Många av de förtroendevalda som nu sitter i fullmäktige har inför
valet utlovat att göra Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner
till Rösjön till naturreservat. Flera politiska partier har också inför
valet lovat detta. Det är därför med förstämning vi konstaterar att
fullmäktiges majoritet avslår vår motion.

 

 För att vårt land ska vara bra att leva i måste medborgarna kunna
lita på att deras förtroendevalda står vid sitt ord - och lever som de
lär.

Samma gäller för vårt Danderyd. Danderydsborna måste kunna lita
på sina förtroendevalda. Det som utlovas före valet måste gälla också
efter valet.

Ett politiskt parti och enskilda personer kan ändra uppfattning. Det
är ingen skam. Men det är en skam om man i ett val utlovar något
som man sedan sviker - efter valet.

Vi i Danderydscentern har drivit och gått till val på att hela
Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner till Rösjön
ska läggas ut som naturreservat.
Det gäller också efter valet.
Något annat vore för oss helt otänkbart.

Danderyd 2005 03 14

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern