Reservation från Danderydscentern
mot kommunfullmäktiges beslut
angående slutrapport om Mörbybadet.

 

Danderydscenterns gmppledare yrkade
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt tekniska nämnden

1. att säkerställa att regler och riktlinjer för
dokumentation finns för alla avtal och överenskommelser.

2. att fastlägga hur kontroll och återrapportering vid
konsultmedverkan skall säkerställas.

3. att redovisa vad man avser att göra för att öka
tillförlitligheten i kostnadskalkylerna

4. att se över delegationsordningen och säkerställa att den
är relevant.

5. att till fullmäktiges sammanträde i september redovisa
uppdraget enligt ovan.

Vi lade på grund av att yrkandet avslogs i stället en motion
om tekniska nämndens arbete.

Kostnaderna för Mörbybadets renovering blev avsevärt högre än vad
som budgeterats. När Mörbybadet återinvigdes i november 2004
framhöll tekniska nämndens ordförande och dåvarande tekniske
direktören att badet inte bara hade blivit färdigt i tid utan att budget-
ramen dessutom hade hållits. Det visade sig senare att budgetramen
tvärtom överskridits kraftigt med drygt fem miljoner kronor eller
nästan 25%. Detta trots att man hade nästan fyra miljoner, 20%, till
"oförutsett".

Tekniska nämndens majoritet har nu lämnat en rapport till fullmäk-
tige där det anges att "Rapportens syfte är att utgöra en redovisning
av hur och varför överkostnader uppkom i projektet och varför
dessa inte rapporterades på ett korrekt sätt". Granskningen har gjorts
av tekniska kontoret, vilket innebär att kontoret granskat sig själv.

Tekniska nämndens majoritet har sedan ställt sig bakom rapporten
utan några egna slutsatser eller förslag till förändringar. I rapporten
redogörs för de olika konsulternas tillkortakommanden, men inga
som helst analyser av tekniska nämndens eller kontorets ansvar finns.
Mot den bakgrunden finner vi det uppenbart att fullmäktige måste
ingripa.

 

 I fullmäktigedebatten sades från flera håll att man gjort en stor
omorganisation inom tekniska kontoret till och med "en dramatisk
omorganisation" enligt en av talarna. Och att man därför skulle
avvakta resultatet av denna.

I den röstförklaring som "m+kd -gruppen" gjorde genom Inger
Strömbom (kd), som alltmer kommit att framstå som ledaren för
majoriteten, står det däremot "Den nye tekniska direktören har i
uppdrag att fortsätta den översynen
(kursiverat av mig) som avbröts
i samband med chefsbytet".

Och i tekniska nämnden får ledamöter som frågar efter omorga-
nisationen tvärtom beskedet att den skall påbörjas nästa år. Klart är
att det är mycket olika uppfattningar om vad som sker/skett på
tekniska kontoret.

Vi kan emellertid konstatera att grova felberäkningar, kraftiga
kostnadsöverskridanden och fuktskador i flera nya byggnader har
kostat och kostar Danderyds skattebetalare stora belopp. Det kan inte
få fortsätta på detta sätt.

2005-03-14 beslöt kommunfullmäktige bevilja tekniska nämnden
begärda 5.950.000 kronor för en ny särskola vid Kevingeskolan.
Kostnaden skulle bli 21.652 kronor/kvm. I en promemoria daterad
2005-05-12 meddelade tekniska kontoret kommunstyrelsens
arbetsutskott att en ny kostnadskalkyl tagits fram. Den visade en
slutkostnad på 6.870.000 kronor. Produktionskostnaden skulle bli
25.000 kronor/kvm.

På fullmäktiges sammanträde uppgav nu tekniska nämndens ordfö-
rande att kostnaden (på en knapp månad) ökat ytterligare till 27.000
kronor/kvm. Två månader efter fullmäktiges beslut har således
kostnaden totalt ökat med i det närmaste 6.000 kr/kvm eller 25%.

Det är uppenbart att tekniska nämndens majoritet inte har kontroll
över sin verksamhet. Inte vid något tillfälle har vi sett att majoriteten
gjort några ansträngningar att staga upp verksamheten. Det åligger
då den folkvalda fullmäktigeförsamlingen, som ansvarar för
skattebetalarnas pengar, att ingripa.

Danderyd 2005 05 07

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern