Reservation mot kommunfullmäktiges
beslut om avgifter för försöksprojektet
fritidsgården Mörbylund.

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att det av kultur- och
fritidsnämnden föreslagna försöksprojektet skall anpassas så att det
ryms inom av kommunfullmäktige anvisade medel, intäkter av
försålda gårdskort samt eventuell stöttning från andra fritidsgårdar.

Den 29 mars 2004 behandlade kommunfullmäktige en utredning om
fritidsgårdsverksamheten. Förslaget var bland annat att Mörbylunds
fritidsgård skulle avvecklas. Danderydscentern reserverade sig mot
detta.

Produktionsstyrelsen hade motsatt sig att Mörbylunds fritidsgård
skulle läggas ned och visat att man ändå kunde spara vad som
krävdes. På "Lundan" hade den duktiga personalen lyckats skapa en
mycket positiv atmosfär. En synnerligen väl fungerande samordning
med verksamheten för funktionshindrade ungdomar hade haft en
gynnsam effekt och bidragit till detta. Under perioden januari -
september 2003 hade man också sett en ökning av ungdomar som
besökte "Lundan". Danderyd och Stocksund är för övrigt de
kommundelar där man förväntar sig den största ökningen av antalet
ungdomar de kommande åren.

Efter en lång debatt beslöt fullmäktige återremittera frågan till
produktionsstyrelsen med uppdrag att lämna konkreta förslag till
integrering/lösning av verksamheten för de barn som har sin
korttidstillsyn i Mörbylund.

2004 10 18 återkom ärendet till fullmäktige som beslöt att försök
med klubbverksamhet skulle startas i Mörbylunds fritidsgård i
enlighet med intentionerna som produktionskontoret redovisat i sin
promemoria den 25 maj 2004. Utvärdering av verksamheten skulle
göras inom ett år.

I protokollet står vidare "De årliga driftskostnaderna för en sådan
verksamhet bedöms uppgå till hälften av kostnaden för en fritidsgård med reducerat öppethållande, dvs 0,5 miljoner kronor jämfört med
1,0 miljoner kronor". Fullmäktige har anvisat begärda 625.000
kronor för genomförande av projektet därav 125.000 kronor för
lokalkostnad.

I promemorian till fullmäktige 2005 01 28 står "Den budgeterade
nettodriftskostnaden om 500.000 kronor förutsätter, som framgår av
den skrivelse som låg till grund för fullmäktiges principbeslut, att en
betydande del av projektets kostnader kan finansieras med avgifter
från deltagande ungdomar." Uppgiften är oriktig. Något sådant
framgår inte av de till fullmäktige utskickade handlingarna inför
beslutet 2004 10 18.

I underlaget för fullmäktiges beslut fanns inte någonting om att en
kostnad utöver gårdskortet skulle tas ut under försöksverksamheten.

Inte i något av remissyttrandena finns nämnt något om avgifter
under försöksverksamheten. I Kultur och fritidsnämndens yttrande
står "Förslaget innebär en successiv uppbyggnad av klubbverksam-
heten under två år för att sedan från och med 2007 övergå i en mer
etablerad form. På sikt (min kursivering) kan verksamheten
komma att helt, alternativt delfinansieras via egenavgifter."

Danderyd 2005 03 14

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern