Reservation mot kommunfullmäktiges beslut
angående motion om riktlinjer för bemötande
och omhändertagande av Danderydsbor som tar
kontakt med socialkontoret.

Vårt yrkande i motionen löd

att utarbeta en policy för allmänt uppträdande gentemot de
Danderydsbor som tar kontakt med socialkontoret i olika
ärenden.

att utarbeta och kontinuerligt uppdatera en lista över vilka
tjänstemän (och ersättare) som handlägger olika ärenden
inom socialkontoret. Listan skall vara tillgänglig i växeln
och hos varje enskild tjänsteman på socialkontoret.

att utarbeta riktlinjer för LSS-hanteringen och informera
berörda medborgare om denna rättighetslagstiftning.

När det gäller de två sista punkterna i vår motion är vi nöjda med
vad Socialkontoret gjort. Kontoret har tagit frågan på största allvar,

Socialkontoret skriver också "Socialkontoret delar motionärernas
förslag att en policy för bemötande av allmänheten bör utarbetas".
Socialnämnden har ställt sig bakom tjänstemannayttrandet i sin
helhet. Mot den bakgrunden är det svårförståeligt att inte fullmäk-
tiges majoritet bifaller också den första att-satsen

Danderyd 2004 09 30

Siv Sahlström (c)