Reservation mot kommunstyrelsens beslut när det gäller planer för investeringar i trafikinfrastrukturen.

Vi ställer oss bakom kommunens yttrande men yrkade tre tillägg. Det första tillägget om Bergshamraleden fick vi gehör för. Vi reserverar oss mot att kommunstyrelsen inte biföll också de två andra yrkandena.

När det gäller tvärspårvägen Häggvik - Roslags Näsby yrkade vi att kommunstyrelsen skulle besluta ”För Danderyds del vill vi framhålla att vi endast accepterar denna tvärspårväg under förutsättning att den förläggs i tunnel. Vi kommer i annat fall att helt motsätta oss denna förbindelse och vägra detaljplanelägga för den”.

Vi i Danderydscentern kommer inte att acceptera att denna spårväg dras ovan jord genom Enebyberg och Rinkebyskogen. En sådan dragning skulle innebära stora och oacceptabla ingrepp i Enebyberg och Rinkebyskogen och också leda till kraftiga bullerstörningar inom dessa områden.

När det gäller Pendeltågslinjen anser vi att man bör pröva möjligheten att samordna byggandet av pendeltågslinjen med en tunnelförläggning av E18 så lång sträcka som möjligt genom kommunen. Detta borde vara ekonomiskt fördelaktigt och kunna påskynda såväl utbyggnaden av pendeltågsbanan som tunnelförläggningen av E18.

Vi beklagar att kommunstyrelsens majoritet inte kunde ställa sig bakom dessa båda förslag och tillfoga dem till yttrandet.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern