Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om årsarvode till kommunalrådet.

Kommunstyrelsens ordförande som tillika är partikollega till det tillträdande kommunalrådet har själv förhandlat med sin efterträdare om arvodet. Detta är olämpligt. Han har förhandlat utan insyn eller möjlighet till påverkan från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Han lade ett färdigt förslag på bordet.

Han har inte förhandlat fram en för kommunens skattebetalare fördelaktig uppgörelse utan tillgodosett en partikollega. Det är en typisk ”bastuuppgörelse”, det vill säga två män som sig emellan gör upp och kommer överens. Man tillgodoser det egna intresset utan hänsyn till om det är bra för den huvudman man är tillsatt att företräda. Sedan kör man igenom det man kommit överens om oavsett vilka synpunkter som framförs.

En intressant fråga är: Hade arvodet satts lika högt om det varit första namnet på moderaternas lista, den folkvalda Isabella Jernbeck, som fått uppdraget? Nej, det hade det med säkerhet inte. Då hade det inte blivit någon ”bastuuppgörelse” män emellan.

Det arvode som fullmäktige nu beslutat skall utgå är detsamma som det nuvarande kommunalrådet skulle haft nästa år. Det tillträdande kommunalrådet skall således få samma arvode som det avgående skulle haft efter elva år på posten. Det är orimligt!

Till det kommer att det avgående kommunalrådet också har varit ordförande i produktionsstyrelsen. För detta har inte något extra arvode utgått. Han har uppgivit att arbetet som produktionsstyrelsens ordförande tagit en stor del av hans tid som kommunalråd. Uppdraget som produktionsstyrelsens ordförande skall nu inte längre innehas av kommunalrådet. En annan person har tilldelats det uppdraget och får för det ett högre arvode än någon annan ordförande. Det innebär att det tillträdande kommunalrådet får avsevärt mycket mindre arbete än det avgående.

Det tillträdande kommunalrådet skall således få ett arvode som är lika högt som det avgående efter den årliga uppräkningen skulle fått nästa år. Detta trots att han är helt ny och oerfaren på posten och får avsevärt mycket mindre arbete. Det är helt oacceptabelt. Och saken blir inte bättre av att det är en uppgörelse två män emellan där vi övriga förtroendevalda inte haft någon insyn. Det hade varit lämpligt och självklart att ordföranden i detta fall överlåtit till sina vice ordförande att förhandla fram arvodet.

Danderyds kommun har ett av de högst betalda kommunalråden i landet. Det är oklokt också ur psykologiskt synpunkt. När vi skall försöka påverka regering och riksdag i till exempel skatteutjämningsfrågan är det inte bra att vi sticker ut när det gäller denna arvodering och är så starkt avvikande från övriga kommuner. Vi borde eftersträva att hålla oss någonstans i genomsnittet för likvärdiga kommuner.Siv Sahlström