Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka förslaget att tillåta nämnderna att själva besluta om de skall ha öppna nämndsammanträden.

De förtroendevaldas arbete bör ske under största möjliga öppenhet och insyn för medborgarna. De skall ha möjlighet att kontrollera och värdera sina valda ombuds arbetsinsats under mandatperioden. Danderydsborna skall kunna följa hur deras ombud röstar och också höra hur de resonerar och deras argument för att rösta på ett visst sätt. Man bör på allt sätt underlätta detta.

I kommunallagens sjätte kapitel paragraf 19 a står ”En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).”

Kultur och fritidsnämndens förvaltning är positiv till öppna sammanträden. Nämndens majoritet avslår dock motionen men Danderydscenterns, folkpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig och vill ge nämnderna möjlighet att ha öppna möten.

Produktionsstyrelsens förvaltning är positiv men styrelsens majoritet säger nej till att ge nämnderna denna möjlighet. Danderydscenterns, folkpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig.

Kommunstyrelsens majoritet anser inte att nämnderna själva skall få lov att bestämma om de vill ha öppna sammanträden. Det skall vara förbjudet också fortsättningsvis. Danderydscenterns, folkpartiets och socialdemokraternas ledamöter vill att nämnderna själva skall få bestämma hur de skall ha det.

Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och socialnämnden är i olika grad positiva till motionen. De är beredda att öppna dörren, men de får inte. Dörren är låst - utifrån. De har nämligen inte tillstånd att ha öppna sammanträden. Kommunfullmäktige tillåter dem inte det. För att dessa nämnder skall kunna ha öppna sammanträden och släppa in intresserade medborgare måste fullmäktige fatta ett beslut som säger att de får göra det.

Kommunfullmäktige vill inte myndigförklara nämnderna och ge dem rätten att själva bestämma hur de skall ha det. Fullmäktige tror uppenbarligen inte att de klarar av att själva bestämma. Kommunfullmäktige förhindrar därmed att de nämnder som vill ha öppna sammanträden skall få ha det.

För oss i Danderydscentern är det självklart att nämnder och styrelser själva skall få bestämma om och när de anser att det är lämpligt att ha öppna sammanträden. Den rätten kan fullmäktige enkelt ge nämnderna genom att göra ett tillägg under rubriken Befogenheter i alla nämnders och styrelsers reglemente med t ex följande lydelse: ”Nämnden äger rätt att besluta om öppna nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger.” Utan ett sådant beslut är det inte möjligt för nämnderna att ha ett enda öppet sammanträde. Det är förbjudet.

Vi tycker det är utomordentligt beklagligt att fullmäktiges majoritet (m, kd) inte är beredd att myndigförklara nämnderna och ge dem frihet att själva bestämma hur de skall ha det i detta avseende. Alla nämnder är genom det beslut som nu fattats förbjudna att vid något sammanträde öppna sina dörrar för Danderydsborna.Siv Sahlström
Danderydscenterns gruppledare