Reservation mot kommunstyrelsens beslut att ge nytt planuppdrag för Stocksunds Hamn.

Kommunstyrelsen beslöt 2001 05 21 ge byggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för kvarteret Hamnen ”och i planprocessen pröva förutsättningarna att utöver Skeppsgården tillskapa 4-5 villatomter på kommunägd mark i kvarteret”.

Danderydscentern reserverade sig mot det beslutet. När Järnvägsdalen planlades för bebyggelse utlovades att det inte skulle byggas mer i Stocksunds Hamn. Vi anser att det löftet skall hållas och att det inte skall byggas mer i Hamnen.

Senare bestämdes att direktiven till byggnadsnämnden skulle ändras på så sätt att planförslaget skulle redovisa en ny byggnad för Marina läroverket och bostäder på resten av marken. En skiss med en stor ny byggnad för Marina gymnasiet och fyra radhus och tre villor redovisades.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att den del av Hamnen, som inte berörs av den planerade etableringen av Marina Läroverket, dvs den som innehåller bostäder, skall undantas i det tidigare lämnade uppdraget. Man tänker först ta fram en plan för Marina Läroverket och därefter en plan för resten av området. Detta för att underlätta att få igenom förslaget. Det borde vara självklart att redovisa hela den tänkta bebyggelsen på en gång och inte ”mörka” delar av den.

Vi yrkade: ”Kommunstyrelsen beslutar att det tidigare planuppdraget för Stocksunds Hamn skall dras tillbaka och att inget nytt planuppdrag skall ges. Ingen mer bebyggelse skall tillåtas i Stocksunds Hamn”. Därmed vidhåller vi vår tidigare inställning att ingen ytterligare bebyggelse skall tillkomma i Stocksunds Hamn.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern