Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om ändring av fullmäktiges arbetsordning

Danderydscentern anser att det är självklart att Björn Hamilton skall få yttranderätt i fullmäktige de tre sammanträden som återstår det här året. Han är folkvald till denna fullmäktigeförsamling och är också personvald. Han skall nu sluta, men eftersom fullmäktige tillträder redan i november och kommunstyrelsen först i januari sitter han således kvar som kommunstyrelsens ordförande året ut.

Det finns ingen anledning att för den sakens skull göra en ändring av arbetsordningen som innebär att man ger kommunstyrelsens ordförande generell yttranderätt i fullmäktige. Orsaken till detta förslag är att moderaterna för den kommande mandatperioden avser att nominera en kommunstyrelseordförande som inte har lyckats ta sig in i fullmäktige.

I våras blev jag som Danderydscenterns gruppledare tillfrågad av den moderata ledningen hur jag skulle ställa mig till att moderaterna nominerade en kommunstyrelseordförande som inte är invald i fullmäktige. Han skulle då sitta vid ett särskilt bord i fullmäktigesalen och få yttranderätt i alla ärenden under den kommande mandatperioden, det vill säga i fyra år.

Jag gav ett mycket klart besked. Något sådant går Danderydscentern aldrig med på. Det stora moderata samlingspartiet måste klara att se till att placera den person som skall bli kommunstyrelsens ordförande på valbar plats. Även om man gjort sina nomineringar är det ju inte något som helst hinder att göra om dem och placera den kandidat man vill ha på valbar plats.

Jag fick då frågan hur jag skulle ställa mig om han blev inkryssad. Jag svarade att det naturligtvis var en annan sak, då har Danderydsborna valt in honom, då sitter han ju i fullmäktige och därmed faller hela frågeställningen.

Vid denna tid hade Danderydscentern inte en aning om vad det var för person det gällde. Det var principfrågan den moderata ledningen diskuterade med mig som Danderydscenterns gruppledare - inte personfrågan.

Den moderata ledningen ansåg då att det inte skulle vara något problem att få kandidaten inkryssad. Och det kan vi förstå. Danderydsmoderaterna är Sveriges största moderatförening och har enligt uppgift mellan 1.000 och 2.000 medlemmar.

Inte ens hälften av de moderata medlemmarna behövde kryssa kandidaten för att han skulle bli vald. Inte en enda annan Danderydsbo behövde kryssa honom, det räckte med att kanske en tredjedel av de egna moderata medlemmarna kryssade honom för att han skulle komma in i fullmäktige.
 
Den moderata ledningen lanserade honom också och ställde sig på ett tydligt och demonstrativt sätt bakom honom i valrörelsen. Kandidaten bedrev också själv en omfattande personvalskampanj. "Jag behöver Ditt stöd på valdagen" skrev han i ett flygblad som han delade ut i brevlådorna. Han skrev också  "Med Din röst på moderaterna och Ditt kryss på valsedeln för mitt namn kommer jag att få möjlighet att göra en bra kommun bättre".

Trots detta fick han inte det stöd han begärde. Han fick inte de kryss som behövdes för att han skulle bli invald i Danderyds kommunfullmäktige. Han klarade inte att få ihop de blygsamma fem procent som krävdes. Det betyder att inte bara väljarna i allmänhet utan också det egna partiets medlemmar, som känner honom bäst, har sagt nej till honom, inte bara vid nomineringarna då han placerades på plats 35 på valsedeln, utan en gång till i själva valet. Det kan knappast vara tydligare.

Nu vill den moderata fullmäktigegruppen tricksa igenom honom ändå trots att han varken fått de egna medlemmarnas eller övriga Danderydsbors förtroende. Han har inte lyckats bli invald i kommunfullmäktige. Man vill nu ge honom full yttranderätt i alla ärenden i fullmäktige under fyra år. Det är utmanande och ett övergrepp på demokratin.

Moderaterna har inte mindre än 20 ordinarie ledamöter, bland dem många förtjänstfulla och dugliga personer. Man har många att välja på och måste se till att välja en kommunstyrelseordförande som av de egna medlemmarna och av Danderydsborna placerats i denna illustra församling och inte tricksats in.

För att få igenom detta förslag har nu moderaterna "gjort upp" med kd. Kristdemokraterna är ett parti som brukar tala mycket om etik, om moral. Men det gäller tydligen för folket, skall predikas för andra, men det gäller inte för kd själva. Man är beredd att låna sig till detta om man får rejält betalt dvs tillräckligt många platser och poster.
Den absolut övergripande uppgiften för fullmäktigeförsamlingen är att ha respekt för valresultatet, att följa det och inte försöka tricksa och förhandla bort vad väljarna i val uttryckt. Det är nämligen vad som nu pågår.

Ingen plats, ingen post, inget erbjudande skulle kunna förmå Danderydscentern att medverka till denna manipulation. För det är just det det är frågan om, en manipulation av valresultatet. Moderaterna tänker nu, utöver de 20 platser de fått av väljarna, tillskansa sig en extra plats i fullmäktige. En plats till en person som inte har lyckats bli invald i denna fullmäktigeförsamling och därför inte heller skall ta plats i den, men som ändå beredes rätt att obehindrat yttra sig i alla ärenden under fyra år.
Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern