Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om tilläggsinvesteringar Stocksunds hamn och uppdrag om markförsäljning.

Kommunfullmäktige antog 2000 06 05 ny detaljplan för Stocksunds hamn. Fullmäktige har anvisat tekniska nämnden sammanlagt 6,8 miljoner kronor för att genomföra planen. Tekniska nämnden har nu begärt tilläggsanslag som innebär att kostnaden bedöms bli dubbelt så hög, det vill säga närmare 14 miljoner kronor.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade jag återremiss till arbetsutskottet då jag dels bedömde att ärendet inte var färdigberett dels att det var felaktigheter i beslutsunderlaget. Återremissyrkandet avslogs. Dagen efter kommunstyrelsens sammanträde fick kommunstyrelsens ordförande mycket riktigt per e-post besked om att miljösaneringskostnaderna inte var tillräckligt utredda och att begärt belopp inte skulle räcka.

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, som ägde rum samma dag som fullmäktige, fick vi ett PM i vilket det står att kostnaderna för miljösaneringen skall bli en miljon kronor högre än tidigare beräknats. Enligt uppgift hade miljö- och hälsoskyddsnämnden på sitt sammanträde 2001 03 21 vid sittande bord fått en sjusidig promemoria från tekniska kontoret. Den visade att tekniska kontoret och miljö- och stadsbyggnadskontoret hade olika uppfattning om miljösaneringen och kostnaderna för den.

Det beslut som miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade innebar att kostnaden för miljösaneringen skulle öka med en miljon kronor. De handlingar vi fått ut är dels ovan nämnda tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, ett ojusterat utdrag ur miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och ett tjänsteutlåtande (daterat 2001 03 30) från miljö och stadsbyggnadskontoret. Tjänsteutlåtandet är således skrivet efter det nämnden fattat beslut i ärendet. Det är inte möjligt att bringa reda i detta.

Uppgifterna stämmer inte.
Det finns som ovan sagts felaktigheter och ofullständigheter i underlaget för beslut. För att försöka bringa klarhet i ärendet gjordes i kommunstyrelsens arbetsutskott två genomgångar med tekniska kontoret samma dag som fullmäktige behandlade frågan. Tekniska kontoret medgav att uppgifterna inte stämde men kunde inte ge någon förklaring till detta.

Följande gäller:
När fullmäktige fattade beslut om medelsanvisning för Stocksunds hamn var underlaget ett PM (00 03 09) från tekniska kontoret. Där finns kostnadsberäknat två stycken sjöbodar, verkstadsbyggnad, miljö- och sopstation, förråd och dusch. Kostnaden för dessa fem byggnader var beräknad till 970.000 kronor. Dessa pengar har tekniska nämnden således redan fått.

Tekniska nämnden begär nu tilläggsanslag med 1.500.000 kronor för byggnader inklusive ny matsal. Av tekniska kontorets promemoria (2001 01 26, 02 10) framgår att samma antal byggnader skall byggas, men i stället för ett av förråden skall en matsalsbyggnad uppföras. Man har hos byggnadsnämnden ansökt om att en av de planerade förrådsbyggnaderna skall få användas till matsal.

I promemorian skriver man ”Exploateringsprojektet har ursprungligen beräknat kostnaden för två förråd, miljöstation och två friggebodar till 495.000 kronor Kostnaden för matsalsbyggnaden uppgår till 1,25 miljoner kronor enligt justerad kalkyl 01 01. Byggnadsprojektets totalkostnad bedöms stanna vid 2,0 miljoner kronor. Tilläggsanslag bedöms stanna vid 1,5 miljoner kronor.”

Som framgår ovan har kostnaden för de fem byggnaderna inte beräknats till de 495.000 kronor som man nu uppger utan till 970.000 kronor. Utöver de 970.000 kronor som tekniska nämnden redan fått begär man nu 1.500.000 kronor. Tillsammantaget blir det 2.470.000 kronor. Detta trots att byggnadsprojektets totalkostnad blir 2.000.000 kronor. I själva verket är behovet av tilläggsanslag 1.030.000 kronor.

En av byggnaderna är i den ursprungliga kalkylen upptagen till 480.000 kronor. Det verkar som tekniska kontoret inte dragit det beloppet från den nu planerade dyrare matsalsbyggnaden; det vill säga man har tillgodoräknat sig också de 480.000 kronor för förrådsbyggnaden som nu inte skall uppföras utan ersättas med den dyrare matsalsbyggnaden. Klart står, oavsett hur den felaktiga beräkningen uppkommit, att tekniska kontoret och tekniska nämnden begärt mer pengar än tekniska kontorets egna redovisningar och kalkyler visar att de behöver. Trots detta uppenbara och av mig påtalade faktum beviljar kommunfullmäktige begärda pengar.
Sjösättningsramp
I den tidigare kalkylen budgeterades 20.000 kronor för sjösättningsramp och 10.000 kronor för jolleramp. Man skall nu anlägga en 26 meter lång ramp i betong som grundläggs på pålar. Denna sjösättningsramp kostar 550.000 kronor. 

Förhandlingar har skett med Klart Skepp och Båtklubben trots att tekniska nämnden inte har medel för detta. Avtal har förhandlats fram med båda dessa intressenter. På direkt fråga hur man kunnat ge sig in i förhandlingar om denna nya stora investering utan att beslut fattats fick jag beskedet att tekniska nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande gett klartecken. Av detta kan man dra två slutsatser: 1. Ordförandena anser sig kunna ge direktiv om långtgående ekonomiska åtaganden utan att beslut fattats. 2. Tjänstemännen anser sig inte behöva demokratiskt fattade beslut för att förhandla fram avtal som innebär stora ekonomiska åtaganden för Danderyds skattebetalare.

Försäljning av ytterligare mark för bebyggelse
Kommunstyrelsen uppdrog åt ledningsstaben att undersöka möjligheterna att sälja mark för bostadsbebyggelse utanför planområdet. Danderydscenterns ledamöter reserverade sig mot beslutet. Vi vill först framhålla att det inte finns någon mark som kan säljas för bostadsbebyggelse inom planområdet för Stocksunds hamn. Däremot finns plats och har tidigare diskuterats att lägga ytterligare bostäder inom detaljplaneområdet för Sikreno-Järnvägsdalen liksom på eller i anslutning till Cedergrenska fastigheten. Vi vill starkt poängtera att vi motsätter oss en sådan exploatering.

Vi anser att det är mycket alarmerande att man ger ett sådant uppdrag. Man riskerar att förhandlingar med något byggbolag sker utan insyn från alla förtroendevalda. Riskerna måste bedömas som mycket stora mot bakgrund av vad som hände när det gäller ”Trädet”. Då fanns det inte ens något uppdrag att inleda förhandlingar om markförsäljning och vi fick ett helt färdigt avtal på vårt bord utan att vi haft någon möjlighet att påverka det.

Vi yrkade därför att fullmäktige skulle uppdra åt kommunstyrelsen att ompröva beslutet. Detta yrkande avslogs dock av fullmäktige.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern