Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka vårt förslag om att i samband med återremissen ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att dels redovisa inkomna remissyttranden över kultur- och fritidsplanen dels belysa vilka värdefulla kulturmiljöer vi har och hur de skall värnas.

Kulturmiljöerna i Danderyd är för oss väsentliga och vi anser inte att den frågan kan utelämnas i en kultur- och fritidsplan.

Det är en självklarhet att inkomna yttranden skall redovisas för fullmäktige innan beslut fattas. Det borde finnas en kort sammanfattning av varje yttrande och en kommentar som visar i vad mån kultur- och fritidsnämnden har tagit hänsyn till dem. Under alla omständigheter är det ett minimikrav att det skall finnas en sammanställning över vad som kommit in.

Genom att avvisa yrkandet har man sagt att kultur- och fritidsnämnden inte skall göra en sådan redovisning. Det är ett häpnadsväckande beslut. Även om man själv inte är intresserad av att ta del av vilka remissyttranden som kommit in så borde man inte förhindra att andra som är intresserade får en sådan komplettering.
Siv Sahlström (c)
gruppledare