Reservation mot att kommunstyrelsen beslutat återremittera min motion utan att samtidigt också belysa kostnaderna för att bygga en ishall.

2000 10 23 väckte jag en motion angående kostnadsanalys av projektet Mörby Ispark. Jag yrkade att berörda organ skulle

göra en analys av kostnaden för att skänka bort centralt belägen mark och av de ekonomiska konsekvenserna ett byggande av ishall för konståkning vid Mörbyskolan skulle få för Danderyds skattebetalare. Analysen skulle omfatta såväl investering som drift. Vidare yrkade jag att all medverkan från Danderyds kommun vad gäller projektet Mörby Ishall skulle avbrytas intill dess kommunfullmäktige tagit ställning i den övergripande ekonomiska frågan.

Först nu återkommer motionen. Beredningen av ärendet består av en promemoria från ledningsstaben. Där konstateras att marken kan värderas till 25-30 miljoner kronor. Eftersom majoriteten är beredd att skänka bort denna mark är det av största vikt att klarlägga vilka andra kostnader som kan tillkomma. Bland annat måste en stor va-ledning flyttas. Kostnader för vägar och parkeringsplatser tillkommer. Dessa kostnader kommer att direkt belasta kommunens budget.

Jag har under plansamråden begärt att dels få en redovisning av kostnaderna för det som oundgängligen måste göras om en ishall byggs dels kostnaderna för det som är önskvärt att genomföra. Erfarenhetsmässigt vet jag att krav snart kommer att ställas på att också det senare skall utföras.

En analys och riskbedömning av vilka driftskostnader som kan komma att belasta Danderyds skattebetalare behövs också. Det är självklart att Danderyd kommer att få ett övergripande ansvar för en anläggning som står inom kommunens gränser.

Det är obegripligt att inte kommunstyrelsen som har det övergripande ekonomiska ansvaret vill klarlägga detta innan man beslutar påbörja en planprocess, vilket man beslutade göra i ett annat ärende vid dagens sammanträde. Man förhindrar med detta att fakta i frågan läggs på bordet och ”mörkar” ekonomin i projektet.Siv Sahlström
Danderydscenterns gruppledare