Reservation mot att kommunstyrelsen beslutat avsätta ett område söder om Mörbyskolan för konståkningsanläggning och utarbeta detaljplan för anläggningen utan att de ekonomiska konsekvenserna för Danderyds skattebetalare klarlagts.

2000 10 23 väckte jag en motion angående kostnadsanalys av projektet Mörby Ispark. Jag yrkade att berörda organ skulle

göra en analys av kostnaden för att skänka bort centralt belägen mark och av de ekonomiska konsekvenserna ett byggande av ishall för konståkning vid Mörbyskolan skulle få för Danderyds skattebetalare. Analysen skulle omfatta såväl investering som drift. Vidare yrkade jag att all medverkan från Danderyds kommun vad gäller projektet Mörby Ishall skulle avbrytas intill dess kommunfullmäktige tagit ställning i den övergripande ekonomiska frågan.

Motionen har ännu inte behandlats. I ledningsstabens PM konstateras att marken kan värderas till 25-30 miljoner kronor. Majoriteten är således beredd att skänka bort centralt belägen mark med högt ekonomiskt värde. Till detta kommer bland annat kostnader för en stor va-ledning som måste flyttas och för vägar och parkeringsplatser. Dessa kostnader kommer att direkt belasta kommunens budget.

Jag har under plansamråden begärt att dels få en redovisning av kostnaderna för det som oundgängligen måste göras om en ishall byggs dels kostnaderna för det som är önskvärt att genomföra. Erfarenhetsmässigt vet jag att krav snart kommer att ställas på att också det senare skall utföras. Några sådana beräkningar har jag inte fått.

En analys och riskbedömning av vilka driftskostnader som kan komma att belasta Danderyds skattebetalare behövs också. Det är självklart att Danderyd kommer att få ett övergripande ansvar för en anläggning som står inom kommunens gränser.

Det är obegripligt att inte kommunstyrelsen som har det övergripande ekonomiska ansvaret vill klarlägga detta innan man beslutar påbörja en planprocess. Man förhindrar med detta att fakta i frågan läggs på bordet. Man ”mörkar” ekonomin i projektet för Danderyds skattebetalare.


Siv Sahlström
Danderydscenterns gruppledare