Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att delegera beslutanderätten om äldrepengens storlek till socialnämnden.

Kommunfullmäktige har beslutat delegera till socialnämnden rätten att faställa ersättningsnivåerna till vårdgivarna inom äldreomsorgens särskilda boenden.

Frågor om ekonomi och fastställande av ersättningsnivåer till privata och kommunala vårdgivare är enligt vår mening definitivt en fullmäktigefråga.

Det har anförts att det var så brådskande att fullmäktige inte skulle hinna behandla ärendet. Så är det inte. Socialnämnden var färdig med förslaget, kommunstyrelsen hade ett extra sammanträde omedelbart före fullmäktige då ärendet hade kunnat behandlas. Beslutet hade därefter på sedvanligt sätt kunnat fattas i fullmäktige.Siv Sahlström (c)
gruppledare