Reservation mot kommunstyrelsens beslut att avstyrka yrkandet att uppdra åt arbetsutskottet att dels omgående tillskriva dels uppvakta SL och framhålla att de kraftigt ökade bullernivåer som drabbar de boende runt Roslagsbanan efter utbyggnaden av banan inte kan accepteras och kräva att SL skyndsamt gör vad som behövs för att sänka ljudnivåerna.

1992 04 27 hade kommunstyrelsen ”Utredning om utveckling av kollektivtrafiken i Nordostsektorn” på remiss. Siv Sahlström yrkade då bland annat ”Under rubriken Kommunens synpunkter görs följande tillägg efter första stycket: Särskild uppmärksamhet måste ägnas bullerproblemen för de kringboende. Bullernivåerna får inte öka. De behöver redan i dag minskas”. Kommunstyrelsen beslöt bifalla yrkandet och det står således i det yttrande kommunen skickade till SL.

1997 10 20 väckte Danderydscenterns fullmäktigegrupp en motion där vi föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta uppdra åt berörda organ:

att kräva att SL skall göra vad som behövs för att de maximala ljudnivåer kommunfullmäktige antagit för spårtrafik skall hållas.

att hos SL begära att tåghastigheten skall sänkas inom tättbebyggda bostadsområden mellan 23.00 - 6.00 intill dess kommunens riktvärden för buller kan hållas.

Motionen besvarades 1998 09 28 tillsammans med en annan motion i samma ärende men med ett annat yrkande. Kommunfullmäktige beslöt

1. Danderyds kommun kräver att Stockholms Lokaltrafik skall göra vad som behövs för att de maximala ljudnivåer kommunfullmäktige antagit för spårtrafik skall hållas.

2. Kommunfullmäktige noterar med tillfredsställelse att miljö- och hälsoskyddsnämnden avser att driva frågan om sänkning av hastigheten nattetid på Roslagsbanan med stöd av miljöskyddslagen.
3. Fullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att i sina kontakter med SL verka för att alla tågen stannar vid alla stationer i Danderyd.

2001 05 05 interpellerade jag både miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande angående buller från Roslagsbanan. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande har inte svarat på interpellationen trots att vi har haft två fullmäktigemöten sedan jag tillställde honom den.

Kommunstyrelsens ordförande besvarade sin interpellation 2001 06 11. Det svar jag fick är inte tillfredsställande. I fullmäktigedebatten frågade jag om kommunstyrelsens ordförande tyckte att det var besvärande att han också sitter i SL:s styrelse. Han svarade då att ärendet inte varit uppe i SL:s styrelse. Det innebär att SL:s ledning är helt omedveten om vad Danderyds kommunfullmäktige beslutat kräva av dem. Kommunstyrelsens ordförande Björn Hamilton har således inte funnit anledning att se till att SL:s ledning fått ta del av fullmäktiges beslut i denna för många Danderydsbor mycket angelägna fråga.

Den 17 januari 2001 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att förelägga SL Infrateknik AB att senast 2 april redovisa en plan för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska ljudnivån vid fastigheter utefter Roslagsbanan. Beslutet överklagades av SL.

Länsstyrelsen beslöt 2001 03 16 avslå överklagandet. Länsstyrelsen beslöt vidare att den tid inom vilken SL Infrateknik AB skall ha efterkommit begäran från miljö- och hälsoskyddsnämnden bestäms till den 1 juni 2001. SL överklagade också länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. SL Infrateknik AB har nu återkallat sitt överklagande. Miljödomstolen beslöt 2001 06 05 med anledning av detta avskriva målet från vidare handläggning.

SL har nu skickat ett brev som saknar adressat men är diariefört på Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2001 05 31. Det är rubricerat ”Åtgärder mot buller från Roslagsbanan inom Danderyds kommun” och lyder:

”Åtgärder för att uppnå det långsiktiga målet att nivåerna max 70 dBA vid uteplats i anslutning till bostad samt max 45 dBA i sovrum inte överskrides avses uppnås genom successiva framtida förbättringar vid källan. Detta innebär att vid framtida nyanskaffningar av vagnparken kommer teknikutvecklingen att beaktas för att inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt erhålla minskade bulleremissioner från vagnparken.”

En Djursholmare lade ovannämnda brev i min brevlåda i helgen. Av brevet framgår klart att SL inte har några som helst planer på att överhuvudtaget göra något åt bullret inom överskådlig tid. Jag begärde därför att ärendet skulle tas upp under övriga frågor och läste då upp brevet för kommunstyrelsen. Jag yrkade därefter att kommunstyrelsen skulle ”uppdra åt arbetsutskottet att dels omgående tillskriva dels uppvakta SL och framhålla att de kraftigt ökade bullernivåer som drabbar de boende runt Roslagsbanan efter utbyggnaden av banan inte kan accepteras och kräva att SL skyndsamt gör vad som behövs för att sänka ljudnivåerna”. Yrkandet avslogs.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för vad som händer inom kommunen. Jag har för egen del levt i den förvissningen att kommunstyrelsens ordförande arbetat för att få en lösning på denna fråga. Särskilt eftersom han sitter i SL:s styrelse. Kommunalrådet, som har en lång rad biuppdrag utanför kommunen, brukar påstå att det är bra för Danderyd att han har alla dessa uppdrag eftersom han där kan arbeta för Danderyds intressen. I detta fall har han inte bara underlåtit att arbeta för det beslut som kommunfullmäktige fattat utan han har nu också sett till att kommunstyrelsen inte försöker göra något åt saken. I den sista delen delar han naturligtvis ansvaret med övriga ledamöter i styrelsen som inte stödde vårt yrkande.Siv Sahlström (c)
Gruppledare Danderydscentern