Reservation mot kommunstyrelsens beslut vad gäller budgetdirektiven för 2002 - 2004 i de delar vi inte fått gehör för våra yrkanden.

Jag yrkade bifall till ordförandens förslag om
”Mål och direktiv för budgetarbetet” med följande tillägg:

1. Kommunstyrelsen vill framhålla det angelägna i att nämnderna, när personal slutar och vid pensionsavgångar, noga prövar om man behöver göra om organisationen. Samtidigt bör man pröva om ny teknik gör att det behövs annan kompetens inom administrationen och om den kan samutnyttjas med annan förvaltning.

2. Nämnderna skall undersöka alla möjligheter att samutnyttja lokaler, utrustning och personal inom sitt ansvarsområde. Möjligheter till samutnyttjande av lokaler och utrustning mellan nämnderna skall också uppmärksammas.

3. Nämnderna skall lägga budgetförslag utan avgiftshöjningar inom de områden som berörs av regeringens proposition om maxtaxa och allmän förskola m.m. I övrigt skall nämnderna eftersträva att klara sina ramar utan avgiftshöjningar. Om avgiftshöjningar föreslås skall dessa motiveras, konsekvensanalyser göras och jämförelsetal med andra kommuner redovisas. Jämförelsetalen skall så långt möjligt ”rensas” så att siffrorna är likvärdiga.

4. Nämnderna skall motivera och göra konsekvensanalyser av besparingsförslag, förslag om ändrad verksamhet, nedläggningar m.m.. Detta är nödvändigt för att fullmäktige skall ha möjlighet att bedöma vilka följder olika beslut får för Danderydsborna.

Kommunstyrelsen beslöt bifalla yrkandet under punkt fyra. Vi beklagar att vi inte också fick gehör för de övriga tre yrkandena. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar. Vi anser att styrelsen måste göra klara markeringar av vad man förväntar sig av nämnderna. Vi tror att det underlättar för nämnderna att genomföra nödvändiga förändringar och rationaliseringar om man kan peka på att styrelsen givit sådana direktiv. Vi kommer att få ett alltmer pressat ekonomiskt läge och styrelsen måste vara väldigt tydlig i vad man förväntar sig av nämnderna.Siv Sahlström
Gruppledare, Danderydscentern