Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2002.

Kommunstyrelse:
Administration - 1.250.000 kronor
Besparing genom införande av elektronisk handel
-2.000.000 kronor

Teknisk nämnd:
Administration -1.200.000 kronor
Beläggningsunderhåll -500.000 kronor
Underhåll, fastigheter -2.000.000 kronor


Kultur- och Fritidsnämnd:
Oförändrade avgifter i Mörbybadet +200.000 kronor Studieförbund, kultur för barn och ungdom +200.000 kronor
Föreningsbidrag +370.000 kronor
Planhyror +185.000 kronor

Barn- och utbildningsnämnd:
Inom ram -300.000 kronor
Musikskolan, ämneskurser +180.000 kronor
Skolpeng. kvalitetssatsning +1.178.000 kronor
Barn- och skolbarnpeng, kvalitetssatsning +872.000 kronor
It-peng +927.000 kronor
Allmänt sparkrav, merparten skall tas inom administrationen
-400.000 kronor

Socialnämnd:
Administration -900.000 kronor
Hemtjänst +1.500.000 kronor
Uppräkning, hemtjänstcheck +100.000 kronor

Produktionsstyrelse:
Arbetsvård -950.000 kronor
Kostnaden för detta skall tas ur produktionens medel.


Vi reserverar oss till förmån för de yrkanden vi inte fått gehör för.Vi ger Barn- och utbildningsnämnden vad den begär när det gäller medel till kvalitetssatsning t ex högre löner till lärare. Vi ger också vad nämnden begär till barn- och skolbarnomsorgen. Detta är särskilt angeläget med tanke på maxtaxan. Kvaliteten inom barn- och skolbarnomsorgen får inte försämras. Vi accepterar inte neddrag-ningen av IT-pengen till skolorna. Det är nödvändigt att barnen har tillgång till modern teknik oavsett i vilken skola de går.

Vi accepterar inte nedskärningen på hemtjänsten. Vår bedömning är att det inte går att hålla oförändrade regler om man drar ner hem-tjänsttimmarna så som den moderata majoriteten beslutat.

Våra besparingar gör vi på administration, beläggningsunderhåll och underhåll av fastigheter. När det gäller beläggningsunderhåll ger vi det som ligger inom basförslaget, men är inte beredda att ge något däröver. Vi vill poängtera att vi inte gör några besparingar på investeringsbudgeten i förhållande till majoritetsförslaget.

Kommunen har på senare år gjort och kommer även de närmaste åren att göra mycket stora investeringar i t ex skolor och bostäder för äldre. Det byggs nytt och det byggs om. I samband med detta genomförs en total upprustning av lokalerna. Detta borde innebära att fastighetsunderhållet kan minskas ett antal år. Kommunfullmäktiges majoritet har också föreslagit en besparing på fastighetsunderhållet. Danderydscentern anser dock att det är möjligt att spara ytterligare något. Med vår besparing finns det ändå 17.346.000 kronor kvar till underhåll. Vi vill även här framhålla att vi inte gör några besparingar på investeringsbudgeten i förhållande till majoritets-förslaget.

Produktionsstyrelsen begär pengar för arbetsvård. Danderydscentern anser att detta borde avstyrkas. Produktionsstyrelsen bör liksom de privata enheterna klara detta utan bidrag. Det brukar framhållas att de privata alternativen får samma möjligheter som kommunens enheter genom att alla t ex får samma barnomsorgs- respektive skol-peng. De privata alternativen kan emellertid inte komma till kom-munen och begära extra pengar för att de har en anställd som inte fungerar fullt ut. De måste själva bära denna kostnad. Det är därför orimligt att de kommunala enheterna skall ha en sådan extra favör. Om man anser att arbetsvård skall ligga utanför pengsystemet så måste också de privata enheterna ha samma möjlighet att få bidrag för arbetsvård.

Danderydscentern har föreslagit besparingar inom administrationen på flera förvaltningar. Hur dessa besparingar skall göras anser vi att nämnderna själva skall avgöra. Vi har i kommunfullmäktiges budgetdebatt redovisat hur besparingarna skulle kunna göras, men anser att det är nämndernas sak att avgöra vad man vill spara på.

Vi vill framhålla att produktionsstyrelsen ökat sin centrala admini-stration kraftigt sedan den startade. När den nya organisationen sjösattes var det meningen att resultatenheterna skulle vara själv-ständiga. Den centrala administrativa uppbyggnad som nu gjorts strider helt mot denna tanke. Rektorerna har också skrivit till kommunstyrelsen och begärt att de skall slippa den centrala byrå-kratin och i stället få redovisa direkt till produktionsstyrelsen. Av det kan vi dra slutsatsen att den administrativa uppbyggnad som successivt gjorts inte har stöd ute i organisationen.

Mot denna bakgrund anser vi att produktionsstyrelsen bör kunna ta över en del uppgifter från socialnämnden och barn- och utbildnings-nämnden och därmed skulle dessa förvaltningar kunna göra en besparing, t ex genom att de inte behöver anlita de konsulter som nu tar stora kostnader.

Det är nu fyra och ett halvt år sedan Danderydscentern föreslog att elektronisk handel skulle införas i Danderyd. Det är svårt att förstå att det är så trögt att få igång detta som det finns pengar att spara på. En konsultutredning har gjorts som visar att kommunen mycket försiktigt räknat skulle kunna spara cirka två miljoner kronor på detta. Vi tror mer på andra beräkningar som gjorts som visar att det går att spara mycket mer. Vi har dock i vårt budgetförslag lagt in det försiktigt beräknade beloppet bland annat därför att det inte går att komma igång med detta från årsskiftet. Också genom att göra bättre upphandlingar och förenkla går det att minska kostnaderna totalt i kommunen. Besparingen avser således hela kommunen, men det totala besparingsförslaget läggs av praktiska skäl centralt på kommunstyrelsen.

Danderydscentern lägger ett starkt budgetförslag. Vårt förslag har ett överskott på ca 4.000.000 kronor. Det innebär att vi har en ordentlig buffert för oförutsedda behov.
Siv Sahlström
Danderydscenterns gruppledare