Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avslå Danderydscenterns tilläggs- och ändringsyrkanden när det gäller införande av kundval inom äldreboendet.

1991 05 13 motionerade jag om att Danderyd skulle införa en "pensionärspeng". Motionen behandlade företrädesvis problemet med äldre Danderydsbor som bott på Svalnäs i många år och i en snar framtid skulle vara i behov av plats på Gästhemmet. I motionen föreslog jag att Danderyds kommun skulle införa en "pensionärspeng" som följde de äldre.

1992 02 03 motionerade jag för andra gången om att införa en äldrepeng i Danderyd. Nu med en begäran om en förutsättningslös redovisning av hur Danderyd skall kunna införa en "äldrepeng" så att Danderydsborna fritt kan välja hur de skall få hjälp och var de skall bo när krafterna sviker. Det kan inte vara vår sak att välja åt dem.

Man kan väl nu säga att jag var tidigt ute med detta. För tidigt. Tiden var inte mogen. Men förslaget fick delvis gehör; nämligen genom införandet av en hemtjänstcheck. I samband med att vi införde barnomsorgspeng, skolpeng och hemtjänstcheck ansåg man att det var för komplicerat att genomföra en äldrepeng. Först skulle man utvärdera de andra pengsystemen.

1998 11 09 återkom jag med en ny motion med förslag att förutsättningslöst fundera igenom och lägga fram förslag till hur vi i Danderyd snarast skall kunna införa en "äldrepeng".

Det är därför oerhört glädjande att Danderyd nu inför en äldrepeng så att Danderydsborna får välja var de vill bo när de inte längre kan bo kvar hemma. Det är min förhoppning att vi genom att införa äldrepengen skall få flera bra företag att bygga nya äldreboenden så att det på sikt skall bli en verklig valfrihet för oss Danderydsbor.

Vi har föreslagit följande förändringar i förslaget och vi reserverar oss mot att vi inte fick gehör för dessa förändringar.

1. Danderydsborna skall ha förtur till äldreboenden inom Danderyds kommun.

2. Införandet av äldrepeng får inte innebära att kostnaderna för Danderydsborna ökar. De förslag som lagts fram om drastiskt höjda hyror får inte genomföras.

3. Genomgående skall ordet kund bytas ut mot den boende, den enskilde, medborgaren och liknande.
Danderyds befolkning består av en grupp medborgare som slutit sig samman i en kommun. De har valt oss att sköta våra gemensamma angelägenheter. Danderydsborna betalar in skatt till detta. De kan inte vara kunder hos sig själva.

4. Danderyds kommun skall auktorisera de företag som vill bedriva verksamhet inom Danderyd. Täby kommun auktoriserar på samma sätt företag som vill bedriva verksamhet inom Täby kommun.
Om vi skall samarbeta med Täby så måste vi kunna lita på varandra. Det måste naturligtvis räcka att en av kommunerna auktoriserar ett sjukhem utifrån de regler som vi kommit överens om. Om nu också andra kommuner så småningom skulle vilja ansluta sig så kommer vi att få en fullständigt orimlig byråkrati om alla kommunerna skall auktorisera alla företag.

5. Lokalerna, som hyrs av utförarna, skall upplåtas med vanliga hyreskontrakt.

6. I förslaget till ”Villkor för att erhålla auktorisation” görs följande kursiverade tillägg

Under lokaler rad tre - fyra ”görs urvalet av företag av tekniska kontoret efter samråd med socialkontoret i Danderyd”.
Under rubriken verksamhet fjärde stycket läggs efter orden ”ta emot” till ”och om plats inte kan anordnas erbjuda den enskilde att stå i kö för att så snart det är möjligt få en plats”.
Under rubriken ”Individuella avtal” rad 4 ändras texten till ”skall den boende ha rätt till gottgörelse”.

Dessutom skall förslaget kompletteras med ett avsnitt om vad som krävs vad gäller vårdideologi, personaltäthet, kompetens med mera.

7. De äldre får möjlighet att göra ett förval till vilket sjukhem i Danderyd eller Täby de vill komma om/när de får behov av sådan vård.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern