Reservation mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att Danderyds kommun skall överta administrationen av arbetsmarknadsfrågor från arbetsförmedlingen.

Vi var eniga om att slopa arbetsförmedlingsnämnden i den form den haft. I stället för att vi tidigare var fyra politiker och tre tjänstemän från Danderyds kommun i nämnden skulle kommunen i den nya samverkansgruppen fortsättningsvis endast representeras av de tre tjänstemännen.

När detta diskuterades var det aldrig tal om att kommunen skulle ta på sig ansvaret för all administration av arbetet. Tvärtom var hela tanken med förändringen att kommunen skulle ha så litet som möjligt med detta att göra. Arbetsförmedlingen är en statlig angelägenhet. Administrationen har hela tiden skötts av arbetsförmedlingen. Vi skall inte i kommunen ta på oss detta arbete som staten skall sköta.

Det ansågs inte att vi kunde starta ett brottsförebyggande råd som en stor majoritet av landets kommuner gjort. Som skäl anfördes bland annat att det är en statlig uppgift som vi inte skall ta över och lägga några pengar på. Det brottsförebyggande arbetet är en betydligt viktigare angelägenhet för Danderydsborna. Jag anser definitivt att dessa kansliresurser, som nu uppenbarligen kan avsättas för arbetsmarknadsfrågor, bättre skulle komma till nytta för våra medborgare om de satsades på brottsförebyggande arbete. Vi har inte några problem med arbetslöshet i Danderyd. Vi brukar ligga lägst eller näst lägst när arbetslöshetsstatistik presenteras.
Siv Sahlström
Gruppledare (c)