Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2003.

Kommunstyrelse:


Administration -1.870.000 kronor
Minskningen görs bl a genom att strukturkostnaderna, traineeprogrammet och bidrag till nyföretagarcentrum lyfts ut och halvtids kommunalåd införs. Ingen ökning av de fasta arvodena för styrelser och nämnder. Besparingen läggs centralt av praktiska skäl. Om yrkandet bifalls får minskningen fördelas ut på nämnderna.

Besparing genom införande av elektronisk handel och central upphandling som kan avropas av förvaltningar och resultatenheter. Fördelas mellan förvaltningarna. -2.000.000 kronor

Byggnadsnämnd:


I enlighet med ordförandens ursprungliga förslag -250.000 kronor

Miljö- och hälsoskyddsnämnd:
Extra insatser för livsmedelskontroll +100.000 kronor

Teknisk nämnd:


Administration -1.000.000 kronor

Ingen utbyggnad av återvinningsstation vid stenkrossen och därav erforderlig övervakning.
I stället skall fastighetsnära insamling genomföras i hela kommunen. -450.000 kronor

Underhåll, fastigheter (se nedan). -6.000.000 kronor

Parkvård, planteringsytor, underhåll träd, naturvårdsområden, gräsytor, stränder, parkbänkar, papperskorgar. +400.000 kronor


Bro Tranholmen +50.000 kronor

Generell procentuell sänkning av hyreskostnaderna i förskolor och skolor (kommunala och privata). +1.000.000 kronor


Kultur- och fritidsnämnd:


Föreningsstöd +300.000 kronor
Barn- och ungdomskultur +200.000 kronor
Studieförbund, kultur för barn och ungdom +200.000 kronor

Barn- och utbildningsnämnd:


Skolbarnomsorg +500.000 kronor
Pengen måste räknas upp annars blir det en försämring som vi inte kan godta.

Ej minskad uppräkning gymnasiet +555.000 kronor
Också gymnasiets peng måste räknas upp för att eleverna skall kunna få en god utbildning,
bl a behöver lärarlönerna höjas.

Musikskola +176.000 kronor
En ständig minskning av anslagen till musikskolan utarmar den.

IT-peng +565.000 kronor
En halvering av ITpengen kan innebära att skolorna i stället måste minska på läromedel
för att klara dessa kostnader. Det kan vi inte acceptera.

Konsulter -100.000 kronor


Administration -100.000 kronor


Socialnämnd:


Administration -1.000.000 kronor

Bostadsanpassning +500.000 kronor
För att alla äldre som vill skall få bo kvar hemma måste det finnas pengar för detta.

FOU -225.000 kronor
Det är bra med forskning och utveckling, men det kan man åstadkomma utan att bygga upp
den omfattande byråkrati som föreslås.

Produktionsstyrelse:


Arbetsvård -1.000.000 kronor
Kostnaden för detta skall tas ur produktionens medel. (Se nedan).

Investeringsbudget, Kultur- och fritidsnämnd:


Byte kylmaskineri Stockhagen 5.000.000 kronor
Omklädningsbyggnad Djursholms IP 750.000 kronor
Sjö- och strandbad 50.000 kronor
Upprustning biblioteket. Mörby Centrum 1.500.000 kronor
Motionsspår i Stocksund 150.000 kronor
Danderydsvallens isbana och ismaskin Separat beslut


Siv Sahlström yrkar vidare att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa utdebiteringen för år 2003 till 17:76 per skattekrona, dvs 10 öre mindre än majoriteten. I övrigt ingen ändring av satsens formulering.

Vi reserverar oss till förmån för de yrkanden vi inte fått gehör för.

Kommunen har på senare år gjort och kommer även de närmaste åren att göra mycket stora investeringar i t ex skolor och bostäder för äldre. Det byggs nytt och det byggs om. I samband med detta genomförs en total upprustning av lokalerna. Detta borde innebära att fastighetsunderhållet kan minskas ett antal år.

Kommunfullmäktiges majoritet har också föreslagit en minskning i förhållande till vad tekniska nämnden begärt för fastighetsunderhåll. Danderydscentern anser dock att det begärda beloppet skall minskas ytterligare. Med vår minskning finns det 22.200.000 kronor till underhåll. Det är tre miljoner mer än vad tekniska nämnden fick för 2002. Vi vill framhålla att vi inte gör några besparingar på investeringsbudgeten i förhållande till majoritetsförslaget.

Produktionsstyrelsen begär pengar för arbetsvård. Danderydscentern anser att detta borde avstyrkas. Produktionsstyrelsen bör liksom de privata enheterna klara detta utan bidrag. Det brukar framhållas att de privata alternativen får samma möjligheter som kommunens enheter genom att alla t ex får samma barnomsorgs- respektive skolpeng. De privata alternativen kan emellertid inte komma till kommunen och begära extra pengar för att de har en anställd som inte fungerar fullt ut. De måste själva bära denna kostnad. Det är därför orimligt att de kommunala enheterna skall ha en sådan extra favör. Särskilt som det torde vara avsevärt lättare för kommunen med sin stora organisation att lösa ett personalproblem än det är för små privata enheter. Om man anser att arbetsvård skall ligga utanför pengsystemet så måste också de privata enheterna ha samma möjlighet att få bidrag för arbetsvård. Så är nu inte fallet.


Danderydscentern har föreslagit besparingar inom administrationen på flera förvaltningar. Vi noterar att den besparing som vi under flera år föreslagit på barn- och utbildningskontoret i stort sett nu genomförs. Vi noterar också att det blir en besparing på byggnadsnämnden även om vi anser att man skulle gjort en organisationsöversyn i samband med den pensionsavgång som sker i april. Vi ifrågasätter det lämpliga i att man tillsätter en ny exploateringschef som skall ha sin arbetsplats på byggnadsnämnden. Redan när tjänsten placerades på byggnadsnämnden ifrågasatte vi det. Vi tror att man skall lägga dessa frågor under kommunstyrelsen.

Danderydscentern har nu lagt administrativa besparingar i huvudsak på socialnämnden och tekniska nämnden. Vi har bland annat påtalat tekniska nämndens höga konsultkostnader. Vi har i kommunfullmäktiges budgetdebatt redovisat hur besparingarna skulle kunna göras, men anser att det är nämndernas sak att till sist avgöra vad man vill spara på.

Vi vill framhålla att produktionsstyrelsen ökat sin centrala admini-stration kraftigt sedan den startade. När den nya organisationen sjösattes var det meningen att resultatenheterna skulle vara självständiga. Den centrala administrativa uppbyggnad som nu gjorts strider helt mot denna tanke. Rektorerna har också skrivit till kommunstyrelsen och begärt att de skall slippa den centrala byråkratin och i stället få redovisa direkt till produktionsstyrelsen. Av det kan vi dra slutsatsen att den administrativa uppbyggnad som successivt gjorts inte har fullt stöd ute i organisationen.

Mot denna bakgrund anser vi att produktionsstyrelsen bör kunna ta över en del uppgifter från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och därmed skulle dessa förvaltningar kunna göra en besparing, t ex genom att de inte behöver anlita de konsulter som nu drar kostnader.

Det är fem och ett halvt år sedan Danderydscentern föreslog att elektronisk handel skulle införas i Danderyd. Med anledning av motionen gjordes en utredning, som visade att det finns pengar att spara på detta. Trots upprepade påstötningar har det inte gått att få gehör för att sätta igång. Också genom att göra bättre upphandlingar och förenkla går det att minska kostnaderna totalt i kommunen. Besparingen avser således hela kommunen, men det totala besparingsförslaget läggs av praktiska skäl centralt på kommunstyrelsen.

Vi beklagar att vi inte fått gehör för våra förslag. Moderaterna och kristdemokraterna inleder denna mandatperiod med att lägga fram ett gemensamt budgetförslag. Man föreslår en skattehöjning på 58 öre. Trots att landstinget höjer skatten med 1.30 gör man inte mer för att pressa budgeten.

Danderydscentern föreslår en skattehöjning på 48 öre dvs tio öre mindre än majoriteten. Den skattehöjning Danderydsborna nu får är ändå orimlig. Det är nödvändigt att hålla tillbaka kostnaderna.

Vi har genom åren hållit ihop med moderaterna i skattefrågan. Det var moderaterna och Danderydscentern som en gång under stark protest från övriga partier sänkte skatten 70 öre. Det var moderaterna och Danderydscentern som förhandlade fram ett balanserat budgetförslag - och därmed förhindrade en stor skattehöjning - när det för några år sedan visade sig att de siffror vi fått till kommunstyrelsen inte höll utan vi skulle få ett mycket stort underskott.

Vi har flera gånger lagt budgetförslag som haft större överskott än moderaternas. Det är ingen hemlighet att vi ansett att kommunstyrelsens ordförande skulle hållit hårdare i pengarna. Vi har ändå lagt förslag om samma skattesats.

Nu lämnar vi denna samsyn i skattefrågan. Verksamhetens nettokostnader väntas i år öka med 9%. En sådan ökningstakt kan vi inte fortsätta med. Majoriteten vill nu för 2003 öka kostnaderna med 6% i förhållande till årets prognos. Vårt förslag innebär en kostnadsökning på 4.9% i förhållande till årets prognos. Och vi har ändå cirka en och en halv miljon i överskott som en buffert.Siv Sahlström
Danderydscenterns gruppledare