Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående revisionsskrivelser om Klingsta

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden där vi bland annat föreslagit att alla klagomål och brister som kommer till socialförvaltningens kännedom, anmälningar till länsstyrelsen och socialstyrelsen snarast skall rapporteras på socialnämndens sammanträde eller utskott och att socialnämndens ordförande skall kallas till kommunstyrelsen för genomgång av viktiga ärenden en gång i kvartalet.

Det är beklagligt att dessa yrkanden avslagits av kommunfullmäktiges majoritet. Socialnämndens ordförande har vid många tillfällen och med många ord i tal och skrift försvarat sin egen hantering av ärendet Klingsta och det företag som drivit sjukhemmet, men inte visat någon oro eller förståelse för de gamla och sjuka på Klingsta.

Han skriver i sitt brev till revisionen 99 09 19 ”Även om ingen oberoende myndighet påvisat att de boende fått bristfällig vård och omsorg (min kursivering) skrev socialstyrelsen bl a att det enligt intervjuade undersköterskor ibland förekom att de boende inte fått sin morgonomvårdnad och sitt frukostmål förrän vid 11.30-tiden.”

I Socialstyrelsens beslut (99 02 16) står bland annat ”Att de boende på grund av personalsituationen inte får sin omvårdnad på morgonen utförd förrän framemot 11.30-tiden är inte acceptabelt. Det är heller inte acceptabelt att låta en personal tjänstgöra ensam på en avdelning under kvällstid då måltid skall serveras och de boende ska hjälpas i säng. ”

Vidare ”Huvudprincipen är att åtgärder som innebär frihetsinskränkningar och tvång inte får förekomma. Om den enskilde utsätter sig för fara till liv och hälsa får naturligtvis insatser ges även mot den enskildes vilja, så kallad nödrätt. Nödrätten får dock inte ligga till grund för rutinmässiga ingripanden. För de nio aktuella boende som sitter fastspända med bälte finns ordination av läkare i sju fall. Det finns dock inga överväganden om andra åtgärder dokumenterade vare sig i läkarjournalen eller i omvårdnadsjournalen. Socialstyrelsen ser allvarligt på detta. För två boende finns anteckningar av vårdpersonalen om att de kraftigt protesterar mot att sitta fastspända. Att någon omprövning/ vårdplanering inte gjorts för dessa är anmärkningsvärt.”

”Styrelsen konstaterade vidare att för 29 av de boende användes sänggrindar. Det fanns inga anteckningar om detta i omvårdnadsjournalen. .......... Socialstyrelsen ställer sig kritisk till att sänggrindar använts i den omfattning som nu görs på sjukhemmet, men framför allt till att det saknas dokumentation och ställningstagande till åtgärderna.”

- Väldigt många har frihetsinskränkningar. Jag har aldrig sett något liknande förr, säger Ingrid Desougi på Socialstyrelsen i SvD 99 02 19.

Socialnämndens ordförande anser trots detta att ”ingen oberoende myndighet påvisat att de boende fått bristfällig vård och omsorg” (min kursivering).

I TV ABC svarar socialnämndens ordförande på frågan: När blev du informerad? ”Jag har varit kontinuerligt informerad om förhållandena hela tiden.” Detta visar hur viktigt det är att all information går vidare direkt till socialnämnden eftersom det är uppenbart att socialnämndens ordförande suttit inne med information som övriga nämndledamöter inte har haft.

Det finns utöver socialstyrelsens beslut mycket dokumentation om förhållandena på Klingsta sjukhem. Till exempel har en grupp på åtta personer därav tre sjuksköterskor och tre undersköterskor plus två personer som vill vara anonyma skrivit till Danderyds kommun och till socialnämnden för att ”dokumentera i skrift vår upplevelse och kunskap om vården på Klingsta.” Många anhöriga, en del med sjukvårdserfarenhet, har dokumenterat uppseendeväckande brister på sjukhemmet. Mycket av denna information har inte kommit fram till socialnämnden (vad gäller kommunstyrelsen se särskilt uttalande fogat till detta protokoll).

Det är med förstämning vi tar del av Boris von Uexkülls två brev till revisorerna. Där finns ingen sorg över att de gamla och sjuka farit illa. Genom sin oriktiga skrivning om att ingen oberoende myndighet påvisat att de boende fått bristfällig vård och omsorg ger han tvärtom sken av att allt varit i bästa ordning.

Vi beklagar att fullmäktiges majoritet inte var beredd att medverka till att vi som ser saken på annat sätt i fortsättningen får möjlighet att tidigt ta del av all information så att vi kan göra en bedömning och fullgöra vårt uppdrag som förtroendevalda.
Siv Sahlström
gruppledare Danderydscentern