Reservation mot arbetsutskottets beslut angående remissvar till Länsstyrelsen i Stockholms län.


Remissvaret gäller en utbyggnad av Norrortsleden. Jag ställer mig helt bakom remissvaret när det gäller utbyggnaden av denna led och de skrivningar som gäller detta.

Däremot reserverar jag mig mot det första stycket under rubriken Norrortsleden, eftersom jag dessvärre inte fick gehör för en omarbetning av detta stycke.

Där står ”Kommunerna i nordostsektorn är positiva till att planera för och genomföra en rimlig andel av det bostadsbyggande och de ytterligare arbetsplatser som är nödvändiga om Stockholmsregionen skall förbli en tillväxtregion i norra Europa”. Längre ner står ”Vidare förutsätter en sådan utveckling att den sker samordnat med utbyggnad av nya vägar och satsningar på kollektivtrafiken”.

Enligt min mening är själva förutsättningen inte bara att det byggs nya vägar och satsas på kollektivtrafik utan att det kommunala skatteutjämningssystemet påtagligt förändras. I grunden anser jag att den utjämning mellan kommunerna som måste ske skall göras inom det statliga skattesystemet. Men under alla förhållanden måste det nuvarande systemet påtagligt förändras för Storstockholms del innan vi alls diskuterar att bygga bostäder och arbetsplatser inom nordostsektorn.

Om andra kommuner nu anser att de kan acceptera det nuvarande skatteutjämningssystemet och är beredda att bygga, trots de konsekvenser det får, är det deras sak. Men vi skall inte från Danderyds sida i något läge ställa upp på detta. Vi skall klart markera för statsmakten att om vi skall medverka till en expansion i nordostsektorn så måste skatteutjämningssystemet påtagligt reformeras.Siv Sahlström
gruppledare (c)