Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka min motion om att kommunen skall uppvakta berörda myndigheter och i övrigt aktivt verka för att hastighetsbegränsningen till 70 km/tim på E18 förlängs förbi Danderyds kyrka så att de Danderydsbor som nu är kraftigt bullerstörda får en bättre miljö.

Norrtäljevägen delar vår kommun i två delar. Dessutom lägger den ut en kraftig bullermatta över stora delar av kommunen. På sträckan strax efter Stocksundsbron norrut upphör hastighetsbegränsningen 70 km/tim och ersätts av 90 km/tim. Förutom genom den högre hastigheten ökar också bullret på grund av att bilarna accelererar i backen upp mot Mörby Centrum

En Stocksundare har skrivit till Länsstyrelsen och begärt att hastighetsbegränsningen 70 km/tim skall förlängas förbi Danderyds kyrka. Han skrev: Detta är en enkel och billig åtgärd för att minska bullret från Norrtäljevägen i avvaktan på kraftfullare åtgärder från myndigheterna. Han skrev vidare ”denna vägsträcka norr om Stocksundsbron och förbi Mörby Centrum orsakar kraftiga bullerstörningar i stora delar av Stocksund, bullerskydd saknas bitvis. Vägsträckan har dessutom tre påfarter där en acceleration från 50 km/tim till 90 km/tim blir nödvändig för att hålla trafikrytmen på E18”.

Tekniska nämnden yttrade sig över ärendet 1998 08 27 och beslutade: ”Tekniska nämnden har ingen erinran gentemot föreslagen hastighetsbegränsning på E18”. Mot bakgrund av att det inte blev någon hastighetsbegränsning skrev jag en motion med ovan nämnda yrkande.

Trafikutskottet har 99 09 08 tillstyrkt motionen och föreslår att ”kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att hos länsstyrelsen anhålla om att hastigheten på E18 inom Danderyds kommun ska vara 70 km/tim mellan kommungränsen på Stocksundsbron och kommungränsen Danderyd/Täby”.

När ärendet sedan kom till Tekniska nämnden yrkade Tekniska nämndens ordförande att nämnden skulle ”avstyrka motionen med anledning av att saken så nyligen prövats och att vi ska vara försiktiga med nyttjandet av de offentliga resurserna.” Nämnden beslutade med sex röster mot fem i enlighet med ordförandens förslag. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige följer nu Tekniska nämndens beslut.

Möjligheterna att få en sänkning av hastigheten är naturligtvis avsevärt bättre om Danderyds kommun genom sina valda ombud begär det än om en enskild medborgare gör det.

Vi är valda för att tillvarata Danderydsbornas intressen – inte statens. En stat som för övrigt brandskattar Danderyd och samtidigt minskar servicen till Danderydsborna genom att t ex minska polisresurserna kraftigt, lägga ner försäkringskassan med mera. Danderydsborna betalar väldigt mycket i statsskatt. Något bör de få för sina pengar.

Det är inte rimligt att Danderydsborna dels över kommunalskatten skall betala till andra kommuner dels genom sina ombud visa särskild återhållsamhet när det gäller de pengar de betalar in i statsskatt. Det är beklämmande att förtroendevalda ser som viktigare att värna staten än den egna kommunen och de egna medborgarna.
Siv Sahlström (c)