Reservation mot arbetsutskottets beslut angående yttrande över Demokratiutredningens slutbetänkande ”En uthållig demokrati”.

Jag reserverar mig mot beslutet på nedanstående punkter.

Under rubriken ”Kommunal självstyrelse” står följande mening ”Om medborgarnas deltagande och delaktighet skall öka är det nödvändigt att den kommunala självstyrelsen säkerställs.” Jag menar att det definitivt inte räcker. Den kommunala självstyrelsen har kraftigt försvagats genom statsmaktens ingripanden. Och staten har aviserat flera ingripanden som kommer att ytterligare försvaga den.

Den kommunala självstyrelsen måste enligt min mening återställas på så sätt att de inskränkningar som skett tas bort. Därefter måste skyddet för den kommunala självstyrelsen förstärkas genom bättre lagskydd. Om inte det görs kan vi få en kuslig utveckling där kommunerna får dansa efter olika politiska pipor allteftersom nya majoriteter i riksdagen försöker påtvinga kommuner med annan politisk majoritet sin uppfattning genom ”ett-, två- och treårslagar”.

I stycke två under samma rubrik exemplifieras försöken att förhindra en vald demokratisk majoritet att genomföra sin politik. Där skall försöken att förhindra försäljning av allmännyttiga bostadsföretag och privatisering av sjukvården nämnas. Dessa frågor anser jag vara övergripande viktiga.

Här måste också framhållas det oacceptabla i att staten inför system som skenbart är frivilliga för kommunerna men som de facto näppeligen är det, t ex maxtaxan. En folkvald majoritet tvingas här indirekt att genomföra maxtaxan även om den av ideologiska och/eller ekonomiska skäl inte vill ha den.

I stycke fyra står ”att en genomgripande förändring görs av skatteutjämningssystemet”. Det räcker inte. Även om man förändrar systemet strider det fortfarande mot den kommunala självstyrelsen. Det nuvarande systemet måste enligt min mening ovillkorligen avskaffas. I stället skall den nödvändiga utjämningen till de kommuner som inte klarar sina åtaganden ske över statsskatten.

Under rubriken ”Ökat antal förtroendeuppdrag” bör framhållas att det är viktigt att tillräckligt många medborgare är engagerade i förtroendeuppdrag för att den demokratiskt valda församlingen skall få tillräckligt stor kontaktyta gentemot övriga medborgare. Det är också väsentligt för att skapa legitimitet och respekt för det politiska uppdraget. Ju fler medborgare som känner en förtroendevald desto lättare är det att förstå den folkvalda demokratin och dess styrka.

Jag tror också att det finns kommuner där man behöver öka antalet förtroendevalda, men det är naturligtvis varje kommuns ensak att bedöma hur man vill ha det. Det antal förtroendevalda som Danderyd har i dag bör inte minska ytterligare. Det har redan skett en kraftig minskning under senare år.

Under samma rubrik står att Danderyd hellre ser ”satsningar som gör det möjligt för grupper inom det ’civila samhället’ att agera och därmed fånga upp medborgarnas deltagande och engagemang”. Skrivningen är obehaglig och skrämmande. Vad menas med det ”civila samhället”? Vad är det för ”grupper” man avser. Hur skall dessa väljas? Är inte den folkvalda församlingen och de som av den utses till nämnduppdrag civila, det vill säga i allra högsta grad medborgerliga (civis=medborgare). Man ställer alltså här på fullt allvar de förtroendevalda, medborgare valda av andra medborgare för att sköta gemensamma angelägenheter, mot övriga medborgare. Man ställer de förtroendevalda mot ”grupper”. Tillkomna hur? Representerande vad? Kontrollerade av vilka?

Man bör tänka sig för innan man fäster sådant på papperet och man bör noga precisera vad man menar. Vårt främsta uppdrag är att värna den demokratiska processen inte att försöka upplösa den. Vi måste ha respekt för det egna uppdraget. Hur skall vi annars kunna förvänta oss att övriga medborgare skall ha någon tilltro till sina folkvalda.

Under rubriken ”Regionutvecklingen” framhåller man hur angelägen man är om att bilda ett kommunalförbund i Stockholms län. Man vill till stora kostnader bygga upp en ny politisk byråkrati. Dessutom skulle den inte ha folklig förankring eftersom den inte skulle bli direktvald av medborgarna. Jag är också övertygad om att medborgarna absolut inte vill att ytterligare skattepengar skall satsas på fler politiska instanser.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern