Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att ställa ut många fler parkbänkar i kommunen och att uppdra åt kommundelsråden att i samråd med kommuninvånarna kartlägga var dessa skall placeras
.

1998 05 11 motionerade Danderydscentern under ovanstående rubrik om att ställa ut fler parkbänkar och att uppdra åt kommundelsråden att i samråd med kommuninvånarna kartlägga var dessa skall placeras. Vi skrev bland annat:

”När våren kommer promenerar många Danderydsbor i vår vackra kommun. En del tar långa promenader och söker sig till parker och olika grönområden. Det är en stor fördel om det finns bänkar utplacerade där de som promenerar kan vila sig, sätta sig och läsa en bok eller i största allmänhet njuta av det vackra vädret. Likaså behövs det sittplatser för dem som inte orkar promenera, men vill sitta ute när det är vackert väder. Emellertid är det ganska glest med dessa sittmöjligheter inom kommunen.

För en förhållandevis ringa kostnad skulle man kunna tillgodose detta önskemål från kommuninvånarna. Det skulle också öka möjligheten för dem som är klena eller sjuka att gå en liten promenad om de visste att det fanns möjlighet att vila efter vägen. Att promenera är billig friskvård och vi bör göra vad vi kan för att underlätta denna möjlighet för alla.

Det är viktigt att man då placerar ut bänkarna på de mest lämpliga ställena. Man bör inventera behovet och ta reda på efter vilka vägar de flesta går och inom vilka områden det t ex bor många äldre som vill promenera.

Vi tycker att det skulle vara en mycket bra uppgift för kommundelsråden att i samråd med kommuninvånarna i deras kommundel kartlägga var bänkarna skall placeras.”

Motionen besvarades 1998 12 14 med ”Motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad tekniska nämnden och de fyra kommundelsråden anfört i ärendet”. Tekniska nämnden svarade att tekniska kontoret byter ut ungefär 50 parksoffor per år och att det inom ramen för detta finns möjligheter att placera soffor på nya platser och även en viss total ökning av antalet parksoffor (vår kursivering). Danderydscentern reserverade sig mot beslutet. Skälet var att vi ansåg svaret alldeles för vagt och ville ha ett direkt uppdrag till tekniska nämnden. Det har visat sig att vår skepsis var välgrundad.

Någon förbättring vad gäller parkbänkar har inte skett sedan motionen väcktes. Tekniska nämndens ordförande skriver också i sitt svar på en interpellation som Siv Sahlström väckte i fullmäktige (2002 03 11) bland annat att de bänkinsatser som skett i huvudsak varit underhållsinsatser.

På senare år har det påvisats vilka stora hälsovinster man kan uppnå även genom t ex en halvtimmes promenad ett par gånger i veckan. För att göra det möjligt för äldre personer att kunna promenera måste de ha möjlighet att vila någonstans. Vi kan således till en ringa kostnad hjälpa till att göra det möjligt för fler att på ett enkelt sätt motionera och därmed förbättra folkhälsan och ge kommunens invånare ett längre och friskare liv. Man kan säga att vikten av att flera parkbänkar placeras ut har ökat sedan den första motionen skrevs.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt tekniska nämnden

att ställa ut många fler parkbänkar i kommunen och att uppdra åt kommundelsråden att i samråd med kommuninvånarna kartlägga var dessa skall placeras.

Danderyd 2002 04 15


Siv Sahlström (c)