Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att i årsredovisningen redovisa kostnaderna för förtroendevalda på ett särskilt konto så att det blir lätt för Danderydsborna att identifiera och granska kostnaderna.

I årsredovisningen finns inte någon uppgift på vad förtroendemannaorganisationen kostar. Den intresserade medborgaren har ingen möjlighet att där ta reda på det.

I budget för 1999 finns kostnaderna uppdelade på t ex kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. På t ex kommunstyrelsen finns det arvoden, årsarvoden, sammanträdesersättningar och förlorad arbetsförtjänst. Detta är utmärkt för oss när vi skall tränga igenom materialet.

I samband med årsredovisningen borde man emellertid under särskild rubrik ta upp alla kostnader för partistöd, årsarvoden, övriga arvoden, sammanträdesersättningar, ersättning för förlorad arbetsinkomst, lokalkostnader, telefonkostnader, IT-kostnader med mera för förtroendevalda.

I samband med partiöverläggningar har diskuterats att ställa ett mindre rum till förfogande för förtroendevalda på Djursholms slott, som är Danderyds kommunalhus. Rummet skulle användas i samband med att vi fullgör våra uppdrag. Där skulle vi vid behov kunna ringa, läsa akter eller överlägga med företrädare för andra partier. Vid arbetsutskottets senaste sammanträde kom ett förslag att man skulle få disponera det mycket lilla rummet där telefonväxeln tidigare fanns och som därefter varit rökrum.

Hyran för detta rum skulle vara 23.000 kronor per år. Detta skall ställas i relation till hyran för ledningsstabens stora kontor. Hyran är där för närvarande 218.000 kronor. Vi tvivlar starkt på att ytan på ledningsstabens lokaler inte skulle vara mer än 10 gånger större än det lilla rum som nu ställs till förtroendevaldas disposition.

Kommunalrådets mycket stora eleganta rum plus hans sekreterares rum har en hyreskostnad på 63.000 kronor. Någon tumstock behövs inte för att avgöra att hyressättningen, 23.000 kronor, på det lilla kyffe som ställs till förtroendevaldas disposition mot denna bakgrund inte på något sätt är rimlig. Man måste då hävda att kommunalrådets rum plus hans sekreterares rum bara är 2,7 gånger så stort som det rum, gissningsvis 6-7 m2, som nu ställs till förtroendevaldas förfogande. Vid granskning av dessa siffror kan vi alltså konstatera att något fel måste föreligga. Vi känner oro för hur hyressättningen för kommunens lokaler går till. Det är naturligtvis av stor vikt att hyressättningen är väl underbyggd.

I samband med att detta ärende behandlades ville en av ledamöterna i KSAU att kostnaden för förtroendevaldas rum skulle föras upp på kontot för partistöd. Det hör naturligtvis inte hemma på det kontot eftersom rummet inte skall disponeras av partiorganisationerna utan av förtroendevalda när de fullgör sitt uppdrag. Däremot anser vi att det är väsentligt att medborgarna på ett enkelt sätt skall kunna se vad kostnaderna för förtroendevalda är. I en sådan totalredovisning skall naturligtvis även partistödet redovisas. Jag yrkade att ärendet skulle återremitteras men fick inte gehör för detta.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att redovisa principerna för hyressättningen för ledningsstabens kontor, kommunalrådets och hans sekreterares rum och det lilla rummet för förtroendevalda.

att i nästa årsredovisning under särskild rubrik ta upp partistöd och kostnaderna för förtroendevalda såsom årsarvoden, övriga arvoden, sammanträdesersättningar, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, lokalkostnader m. m. så att det blir möjligt för Danderydsborna att lätt identifiera och granska kostnaderna för förtroendemannaorganisationen.

Danderyd 1999 04 12


Siv Sahlström (c)