Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att i samband med att kommunens lyktstolpar skall bytas ut successivt sätta upp krockvänliga stolpar för att minska riskerna för bilisterna vid en eventuell olycka och att tillskriva vägverket och begära en översyn av trafiksäkerheten på de vägar inom Danderyds kommun som är vägverkets.

I tidningen Motor publicerades 1996 en enkätundersökning som gjorts i landets kommuner. Tidningen skriver ”Nio av tio lyktstolpar som sätts upp i landets kommuner är alltjämt av den skoningslösa, dödande typen. Det visar uppföljningen av förra årets unika kartläggning av krockfarliga stolpar i våra tätorter.”

Redan 1990 slog kirurgen Ulf Björnstig larm om de farliga stolparna. Han publicerade tillsammans med statistikern Thomas Lekander en studie runt singelolyckor. Den visade att cirka 60 människor om året avled vid kollisioner i vägens omedelbara närhet. Cirka 20 av dessa berodde på lyktstolpar. Det är fel att tro att hårda lyktstolpar bara är en trafikfara på 70-vägar och uppåt. Flera dödsolyckor har inträffat vid kollisioner i lägre hastigheter. Men även om många klarar livhanken måste man betänka att de som skadas är 5-10 gånger så många som dödsoffren.

Ulf Björnstig ansåg att de farliga stolparna måste bort från våra tätorter. 1995 gick han så långt att han sade sig fundera på att stämma kommunerna inför domstol. Inträffade det en allvarlig olycka skulle den kommun som olyckan inträffade i vara skadeståndsskyldig. Det skulle, menade han, ligga i väghållaransvaret.

Vi anser att Danderyds kommun i samband med att lyktstolpar byts ut successivt skall sätta upp krockvänliga stolpar så att risken för skador i samband med krockar minskar.

Vägverket har förbättrat förhållandena på väg E 18. Där har man en deformationszon vid räckesändarna. Vi har dock andra ställen i kommunen som vägverket ansvarar för som är farliga. På Edsbergsvägen har man till exempel anlagt skyddade refuger. Bilisterna är dock oroliga över dessa refuger som man lätt kan köra på vid halka. Man skulle kunna förse refugerna med en deformationszon.

Den ovan nämnde Ulf Björnstig är numera trafiksäkerhetsdirektör i vägverket. Med tanke på den nye trafiksäkerhetsdirektörens mångåriga engagemang i frågan borde det vara möjligt för kommunen att få gehör för en översyn av vägverkets vägar ur trafiksäkerhetssynpunkt och exempelvis få en deformationszon på Edsbergsvägen. Händer det något där bör eljest en stämning av vägverket ligga nära till hands (jämför ovan).

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att successivt vid utbyte av lyktstolpar sätta upp eftergivliga stolpar.

att tillskriva vägverket och begära en översyn av trafiksäkerheten inom Danderyds kommun och därvid påtala de trafiksäkerhetsrisker som vi själva uppmärksammat.

Danderyd 1999 09 27


Siv Sahlström (c)