Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att skydda det värdefulla området runt Ekebysjön.

Ekebysjön med omgivningar är av intresse inte bara för Danderyd utan för naturvänner i hela Stockholms län. Området är klassat i näst högsta fågelsjöklassen. Sumpskogar är nyckelbiotoper, det vill säga hemvist för hotade arter, och är i dag en mycket ovanlig skogstyp på grund av alla markavvattningsföretag människan sysslat med under de två senaste århundradena.

Numera känner man till den oerhörda betydelsen av våtmarker för vattnets kretslopp och för reningen av det vatten som når sjöar och kusthav och inte minst såsom hemvist för ett oräkneligt antal växter och djur.

Ekebysjön med omgivning måste skyddas. Om man planerar att göra något inom detta område, vad det vara må, måste det mycket noga prövas och sakkunnig expertis rådfrågas. När man gör ett ingrepp i områden som har utvecklats under lång tid måste man inse att det tar lång tid för att återställa det som skadats – om förutsättningarna alls finns för motsvarande utveckling.

Danderydscentern väckte en motion i kommunfullmäktige den 8 juni 1998 med förslag att Ekebysjön samt öarna i Stora Värtan skall läggas ut som naturreservat.

Under 1997 har nu utfyllnad gjorts inom detta skyddsvärda område. Utfyllnadsföretaget berör en femtedel av sumpskogen samtidigt som denna del är unik. Den 24 februari 1997 fick Naturvårdsutskottet ett förslag från Tekniska kontoret om en begränsad utfyllnad av sumpskogen. Naturvårdsutskottet tillstyrkte, då man enligt uppgift fick uppfattningen att det gällde en mycket smal utfyllnad längs tomtgränsen.

Morgonen därpå (25/2) kom lastbilar med sopsand och maskiner för att breda ut sopsanden i sumpskogen mellan södra Kyrkstigen och fastigheten Noss 1. Naturvänner upptäckte tilltaget samma dag och gjorde vad de kunde för att få stopp på det. De trodde de lyckades, bland annat genom en skrivelse till ett antal personer på tekniska kontoret, i nämnden och i utskottet. Så var emellertid inte fallet.

De engagerade naturvännerna har sedan i en rad skrivelser till olika beslutsfattare försökt påkalla uppmärksamhet i avsikt att få stopp på utfyllnaden. Danderydscenterns förtroendevalda i Tekniska nämnden har också under hösten på olika sätt försökt få upp ärendet till förnyad prövning.

Den 18 december 1998 gjordes en omfattande avverkning i södra delen av sumpskogen varvid cirka 30 träd fälldes. Utfyllnaden har sedan fortsatt under första och andra veckan i januari detta år. Vi finner det helt horribelt att man saklöst offrar en skyddsvärd nyckelbiotop utan att ens beakta vilket naturkapital man förstör.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta besluta uppdra åt berörda organ

att omgående stoppa utfyllnad och avverkning som nu pågår i området intill Ekebysjön.

att fastlägga en rutin för hanteringen av ärenden som berör särskilt skyddsvärda områden på så sätt att en kontinuerlig avrapportering sker så att det blir möjligt att rätta till eventuella felbedömningar innan det är för sent.

att lägga fram skyddsbestämmelser för området runt Ekebysjön som omöjliggör stora och förödande ingrepp.

Danderyd 1999 02 01


Siv Sahlström (c)