Motion till Danderyds kommunfullmäktige angående trafiksäkerheten vid Sätraängs återvinningsstation

Sedan våra återvinningsstationer infördes har miljön kring dem diskuterats livligt. Inte minst de kringboendes situation har tagits upp i dessa sammanhang, och de störningar de utsätts för när människor använder våra återvinningsstationer dygnet runt. Nerskräpning och förfulning som stationerna kan föra med sig är ett annat problem. Det gäller inte minst vid återvinningsstationen vid Sätraäng. De problemen är allvarliga, men också svårlösliga.

Men det finns ett annat problem vid Sätraängs återvinningsstation. Det har påtalats av kringboende till tekniska kontoret, men ännu har inget hänt. Det handlar om trafiksäkerheten.

Sätraängs återvinningsstation är placerad vid hörnet Sätraängsvägen - Tjäderstigen på sidan om vändplanen för busslinjerna 602, 612 och 697 som ska ut på Edsviksvägen. Det är kort sagt mycket trafik vid detta gathörn. Återvinningsstationen är placerad precis vid gathörnet. Bilister som kommer på Tjäderstigen, för att åka ut på Sätraängsvägen och sedan vidare på Edsviksvägen har mycket dålig sikt åt höger upp på Sätraängsvägen eftersom sopcontainarna står där. Det övergångsställe som tidigare var tänkt att leda till busshållplatsen leder numera till återvinningsstationen. Behållarna är nämligen för det mesta placerade så att de står på själva trottoaren. Under denna vinter har den del av trottoaren utmed återvinningsstationen man möjligtvis kan gå på dessutom inte snöröjts. För att komma till busshållplatsen måste man följaktligen gå ut i körbanan. Många bilar parkeras vid sopstationen på Tjäderstigen medan man lämnar sina sopor, vilket gör att andra bilar och bussar får problem att ta sig fram.

Trafiksäkerheten är inte acceptabel här för närvarande. Tillbud och incidenter inträffar ofta.

De gåendes situation kan lösas tämligen enkelt, genom att man placerar behållarna längre in på sopstationens faktiska område, och inte på trottoaren. Kanske kan också en annan placering av behållarna inom sopstationens område göra läget för bilisterna bättre. Men något måste i alla fall göras, innan en olycka inträffar.

Med anledning av ovanstående föreslår jag

att fullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att förbättra trafiksäkerheten vid Sätraängs återvinnings-

station för både gående och bilister.

Danderyd 1999-03-15

 

 

Patrik Nimmerstam (c)