Till kommunfullmäktige i Danderyd.


Motion om att införa en "äldrepeng" i Danderyd så att pensionärerna fritt får välja var de vill bo när krafterna sviker.

1992 02 03 motionerade jag för andra gången om att införa en äldrepeng i Danderyd. Motionen löd:

1991-05-13 motionerade jag om att Danderyd skulle införa en "pensionärspeng". Motionen behandlade företrädesvis problemet med äldre Danderydsbor som bott på Svalnäs i många år och i en snar framtid skulle vara i behov av plats på Gästhemmet. De kände en stor oro för att de inte skulle få möjlighet att vara kvar på Svalnäs eftersom kommunen i första hand ville använda de kommunala servicehusen med helinackordering och därför bara var beredd att utnyttja sex platser på Svalnäs.

I motionen föreslog jag att Danderyds kommun skulle införa en "pensionärspeng" som följde de äldre. "Pensionärspengen" skulle täcka de faktiska kostnaderna, dock högst med det belopp per plats och dag som motsvarade totalkostnaden på kommunens egna ålderdomshem med avdrag för erlagda avgifter.

Socialnämnden har beslutat överlämna ett tjänsteutlåtande från socialförvaltningen som sitt yttrande över motionen. Sammanfattningsvis konstaterar socialförvaltningen att det är tveksamt om införande av "pensionärspeng" enligt motionärens förslag står i överensstämmelse med socialtjänstens intentioner om tillgodoseende av äldres behov av särskilt boende. Förslaget skulle nämligen innebära att det skulle uppstå en differens på 7.400 kronor per månad som den enskilde själv skulle få stå för när det gäller boende vid Svalnäs. Till detta kommer den inkomstrelaterade avgiften för ålderdomshemsplats, lägst 2.817 kronor per månad.

Nu är det emellertid så att flera kommuner arbetar med att införa en "äldrepeng". Således måste det finnas en lösning på problemet. Uppenbarligen anser socialkontoret inte att det går att göra på det sätt jag skissat, men jag beklagar att man inte funderat på hur man då i stället skulle kunna gå tillväga.

Nåväl motionären får då återkomma. Nu med en begäran om en förutsättningslös redovisning av hur Danderyd skall kunna införa en "äldrepeng" så att Danderydsborna fritt kan välja hur de skall få hjälp och var de skall bo när krafterna sviker. Det kan inte vara vår sak att välja åt dem.

I t.ex. Waxholm skall man införa något som man kallar omsorgskuponger. Det skall gå till på följande sätt. Gösta, 82, behöver hjälp. En hemvårdsassistent går hem till honom och finner att Gösta t.ex. behöver hjälp med städning en gång i veckan, fotvård och mat. Hemvårdsassistenten räknar ut vad detta kostar och Gösta får "omsorgskuponger" för motsvarande belopp.

Nu kan Gösta välja att anlita kommunen eller att i stället låta sin son städa bostaden. Sonen får då ersättningen för detta. Han kan välja att få sin mat från en privat entreprenör som erbjuder hemsändning av mat i stället för från kommunen. Han kan välja vilken fotvårdare han vill o.s.v.

Finner assistenten att Gösta behöver plats på ett ålderdomshem får Gösta själv välja om han vill använda sina pengar till en plats på kommunens ålderdomshem eller till en plats på ett privat hem. Detta är ett sätt att hantera det. Det finns säkert många. Jag finner det dock synnerligen angeläget att Danderyd snarast ser till att de äldre får välja själva. Det är inte vi som skall välja åt dem.

Så löd således den gamla motionen. Man kan väl nu säga att jag var tidigt ute med detta. För tidigt. Tiden var inte mogen. Men förslaget fick delvis gehör; nämligen genom införandet av en hemtjänstcheck. Dock återstår mycket. I samband med att vi införde barnomsorgspeng, skolpeng och hemtjänstcheck ansåg man att det var för komplicerat att genomföra en äldrepeng. Först skulle man utvärdera de andra pengsystemen. De har nu fungerat utmärkt i många år. Jag tycker att det är hög tid att åter ta upp frågan om en ”äldrepeng”. I Nacka där man ligger långt framme har man redan börjat med detta.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta ge berörda organ i uppdrag

att förutsättningslöst fundera igenom och lägga fram förslag till hur vi i Danderyd snarast skall kunna införa en "äldrepeng".


Danderyd 1998 11 09Siv Sahlström (c)