Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att göra en ny modell för hyressättningen för daghem och skolor så att det blir ett rimligt förhållande mellan de olika enheterna och så att inte höga hyror minskar resurserna till lärare och läromedel.

Den 30 maj 1994 beslöt kommunstyrelsen uppdra åt Tekniska nämnden att utreda och lägga fram förslag till ny modell för hyressättningen på bland annat daghem och skolor. Senast den 1 oktober begärde man att få förslaget för att det skulle kunna behandlas i november 1994 i samband med budgeten för 1995. Något förslag kom dock inte inom den tid kommunstyrelsen begärt.

Därefter har upprepade påstötningar gjorts till Tekniska nämnden dels genom ledningsstabens försorg, dels genom påpekande i flera års budgetskrivelser. Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde genom beslut i april 1996 att Tekniska nämnden skulle prioritera utredningen om hyressättningen så att resultatet skulle kunna behandlas i 1997 års budget. Inte heller detta ledde till resultat.

Det har således nu gått drygt fyra år sedan kommunstyrelsen gav Tekniska nämnden i uppdrag att göra en översyn av hyressättningen i kommunens daghem och skolor. Trots upprepade påstötningar har inte något förslag kommit fram.

Missnöjet med och irritationen över hyressättningen är stor ute på enheterna och bland föräldrar. Och det är inte bra när man som förtroendevald blir tillfrågad om detta och år efter år tvingas svara att en översyn pågår. Så kan det inte hålla på. Förhållandet är inte acceptabelt. Det är nödvändigt att lösa detta problem. NU!

Om Tekniska nämnden av något skäl inte anser sig kunna göra ett förslag så måste man meddela det, så att kommunstyrelsen får möjlighet att ta ställning till vad man då skall göra.
Eftersom det inte har varit möjligt att få någon rätsida på detta anser jag att det nu är hög tid att föra upp ärendet för beslut i kommunfullmäktige.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt Tekniska nämnden

att föreslå en ny modell för hyressättningen för daghem och skolor så att det blir ett rimligt förhållande mellan de olika enheterna och så att inte höga hyror minskar resurserna till lärare och läromedel.

Danderyd 1998 09 28Siv Sahlström (c)