Till kommunfullmäktige i Danderyd.

Motion om att minska genomfartstrafiken på Enebybergsvägen genom att åstadkomma en lösning som innebär att genomfartstrafiken genom Enebyberg leds eller genom trafik-reglering påverkas att köra ut på motorvägen norr om Enebyberg.


Centern har under en lång följd av år engagerat sig starkt mot genomfartstrafiken i Enebyberg. Vi föreslog redan 1979 att trafiken skulle avlänkas norr om Enebyberg och ledas Enhagsvägen till motorvägen.

I all modern trafikplanering strävar man efter att så snart som möjligt få ut trafiken på de stora lederna. Genomfartstrafiken skall inte gå inne i ett tättbebyggt samhälle när det finns alternativ. Vi har en stor motorväg som går rätt igenom vår kommun och som tar emot stora mängder trafik norrifrån. Det är helt orimligt att vi dessutom skall ha genomfartstrafik inne i ett villaområde.

Centern engagerade sig också mot utbyggnaden av den norra delen av Enebybergsvägen. Man vet erfarenhetsmässigt att trafiken ökar om man rätar ut en väg. Dessutom fick kommunen delvis statsbidrag för denna ombyggnad. Det innebar att kommunens möjligheter att kunna bestämma över vägen minskade. Bindningen till staten blev starkare.

När den norra delen av vägen byggdes om varnade vi för att också den södra delen av vägen skulle bli föremål för utbyggnad. Våra farhågor besannades snabbt. En plan för ombyggnad av denna vägsträcka fanns. Den har legat några år, men nu plockats fram.

Vi har också varnat för den trafikplats vid Dalkarlsängen som sedan länge funnits med i planeringen. Denna trafikkarusell kommer att ytterligare förvärra trafiksituationen i Enebyberg. Så kommer också all bebyggelse i Rinkebyskogen att göra oavsett var den placeras. En flyttning av Edsbergsvägen långt upp i skogen med anslutning till Enebybergsvägen kommer att öka påfrest-ningen ytterligare på Enebyberg.

Nu är det emellertid så att trafiken i Enebyberg behöver minskas inte öka. Centern kan aldrig acceptera dessa planer som försämrar i stället för förbättrar miljön för Enebybergarna. Först och främst bör genomfartstrafiken, med undantag för bussarna, stoppas. Den kan avledas Enhagsvägen mot motorvägen. Det är där den hör hemma.

Det finns ingen anledning att bygga om Enebybergsvägen om man vill minska trafiken. Vi anser inte att den södra delen av vägen skall byggas ut.

Ovanstående text går att läsa i en motion som Danderydscentern väckte 1992-05-18. Vi föreslog att fullmäktige skulle besluta uppdra åt berörda organ att uppta förhandlingar med berörda parter om att avleda genomfartstrafiken, med undantag för bussarna, norr om Enebyberg via Enhagsvägen. Vi föreslog vidare att fullmäktige skulle uppdra åt berörda nämnder att omedelbart avbryta planeringen av ombyggnaden av Enebybergsvägens södra del.

Tekniska nämndens majoritetsyttrande med anledning av motionen var beklämmande. Man sade i princip det går inte och vi får inte. Vi kunde konstatera att trots att det satt en moderat majoritet i Täby och att moderaterna satt som ledare för den styrande trojkan i Danderyd så kunde man inte klara att komma till tals med Täby.

1993 03 08 väckte Danderydscentern en ny motion. Vi skrev bland annat: Men det är väl ändå så att vi har rätt att sätta upp trafiksignaler inom kommunen? Sätt upp en trafiksignal i korsningen Enebybergsvägen - Enhagsvägen på Danderyds mark och reglera den på så sätt att väntetiden blir mycket lång. Då kommer med säkerhet många att välja att svänga in Enhagsvägen. Bussarna måste naturligtvis få passera. Det finns trafiksignaler som kan regleras så att de slår om för just bussar. Vi fick avslag på motionen.

1993 10 25 väckte Danderydscentern en ny motion där vi bland annat skrev: Vi tycker därför att man skall uppdra åt tekniska kontoret att ta fram ett förslag på lämplig trafiksignal som gör att bilisterna i stället väljer att köra Enhagsvägen mot motorvägen. Kanske skulle det vara lämpligt vid Svampvägen, kanske kan tekniska kontoret hitta en annan lösning. Vilken typ av signal som är lämplig att sätta upp kan bäst avgöras av kommunens tekniker. Vi yrkade att fullmäktige skulle besluta att föreslå lämplig trafik-signal att sätta upp i korsningen Enebybergsvägen – Svampvägen eller på annan lämplig plats och att kostnadsberäkna förslaget. Även denna motion avstyrktes.

Vi har förutom en lång rad motioner om att avleda eller försöka påverka trafiken att ta av mot motorvägen norr om Enebyberg också genom åren motsatt oss alla förslag som skulle innebära en ökad trafikbelastning på Enebybergsvägen t ex trafikkarusell söder om Enebyberg, stormarknad i området vid gymnasiet, bebyggelse i Anneberg.

Det har nu framkommit att den nya Häggviksleden kommer att öka genomfartstrafiken genom Enebyberg. Vi anser inte att det på något sätt är acceptabelt att genomfartstrafiken genom Enebyberg, som för länge sedan borde ha minskats, nu kan komma att öka ytterligare. Vi har nu moderat majoritet i såväl Danderyd som Täby. Det är nödvändigt att de båda grannkommunerna löser denna fråga.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att inleda förhandlingar med Täby med uppdrag att åstadkomma en lösning som innebär att genomfartstrafiken genom Enebyberg leds eller genom trafikreglering påverkas att köra ut på motorvägen norr om Enebyberg.

Danderyd 1998 09 28


Siv Sahlström (c)