Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att kontrollera brandsäkerheten på daghem, i skolor, äldreboenden och andra lokaler, som kommunen har ansvar för – även vad gäller möbler och annan materiel.

Efter den tragiska olyckan i Göteborg finns det anledning att fundera över om vi i Danderyd behöver se över vår brandsäkerhet. Det är brandmyndighetens uppgift att i sin myndighetsutövning kontrollera att de regler och förordningar som fastställts efterlevs.

Brandmyndigheten kontrollerar även nybebyggelse innan byggnadslov ges. Vi menar naturligtvis inte att kommunen skall lägga sig i brandförsvarets myndighetsutövning. Det finns emellertid sådant som inte regleras av brandmyndigheten, som vi skulle kunna se över för att öka säkerheten i de lokaler som kommunen har ansvar för.

Från och med nyår måste brandvarnare installeras i alla nybyggda hus. Boverket, som utrett saken, inför krav på brandvarnare i sina nya byggregler uppger Sveriges radios ekoredaktion. De nya byggreglerna innebär att det skall finnas minst en brandvarnare per plan. Reglerna kommer således bara att gälla nya hus. Vi bör emellertid se till att vi även sätter upp brandvarnare i de gamla hus som kommunen har ansvar för.

Man borde även undersöka i vilka byggnader man eventuellt behöver komplettera med automatlarm och sprinklersystem. Hur ser det till exempel ut på våra bostäder för äldre och sjuka? Dessa lokaler skulle ju vid en brand bli mycket besvärliga och ta mycket lång tid att utrymma.

Något som också oroar är att det finns mycket brandfarligt material i lokaler där många vistas. I till exempel Danderyds gymnasium finns stora papperskorgar i plast. De skulle vid en brand kunna bli livsfarliga.
Vi har vidare funderat på vad det finns för möbler i kommunens lokaler. Så finns till exempel plaststolar i vissa skolor. Är denna plast brandfarlig?

Det vore bra om man skickade ut en uppmaning till alla resultat-enhetschefer att se över brandsäkerheten i sina lokaler. Man kunde då lämpligen ange vad de särskilt skall titta på.

Vi anser också att man borde arbeta ut riktlinjer som anger vad man skall tänka på när man gör nyinköp av något slag. Riktlinjerna skulle vara en hjälp för dem som köper in möbler och annan materiel så att de även tänker på brandaspekten. Kanske Brandmyndigheten kan hjälpa till med att utarbeta sådana riktlinjer eller de kanske redan har sådana.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ att ombesörja

att brandsäkerheten kontrolleras i de lokaler de är ansvariga för och rapportera vilka behov de anser finns för att uppnå ökad brandsäkerhet.

att utarbeta riktlinjer för inköp av möbler och annan materiel i avsikt att öka brandsäkerheten på daghem, i skolor, äldreboenden och andra lokaler som kommunen är ansvarig för.

Danderyd 1998 11 09Siv Sahlström (c)